Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar.

Det finns många olika typer av köldmedier. Om du äger en utrustning med så kallade HCFC eller HFC-köldmedier (HydroFluoroCarbons=freoner) har du ett antal skyldigheter, eftersom dessa föreningar bidrar till växthuseffekten. HCFC-föreningar bryter även ned ozonskiktet, vilket innebär att mer UV-strålning når ner till jordytan.

HCFC-köldmedier (ChloroFluoroCarbon compounds, klor-fluor-kol-föreningar=freoner) är sedan den 1 januari 2015 förbjudna att användas. HCFC-föreningar bryter ned ozonskiktet, vilket innebär att mer UV-strålning når ner till jordytan.

Anmälan köldmedier

Operatören ska i god tid innan installation eller konvertering sker av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) köldmedium eller mer informera miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälningsblankett finns att tillgå hos certifierade kontrollföretag. I samband med installation eller konvertering av utrustningen eller vid andra ingrepp i köldmediesystemet, ska en läckagekontroll genomföras.

Installation, konvertering samt läckagekontroll av köldmedieutrustning ska utföras av certifierat företag och av certifierad person med vissa undantag. Information om vem som är certifierad och som får utföra kontrollerna finns hos företaget INCERT som är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

Avgift för handläggning

Enligt fastställd taxa tas en avgift ut för behandling av anmälan. 

Miljösanktionsavgift

För vissa överträdelser ska en miljösanktionsavgift tas ut och avgiften betalas till staten. Exempel på när miljösanktionsavgift ska betalas är om den återkommande läckagekontrollen inte sker inom rätt kontrollintervall. 

Årsrapportering av köldmedier

Årsrapport skall lämnas in till miljö och hälsoskyddsenheten tidigast den 1 januari och senast den 31 mars varje efterföljande år för stationära anläggningar som under någon del av kalenderåret innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium. Årsrapporten skall omfatta föregående kalenderår. Om det på samma fastighet finns flera utrustningar (aggregat) med samma operarör så bildar utrustningarna tillsammans en anläggning.

Skrotning och tömning av köldmedier

Om produkten av någon anledning behöver tömmas på köldmedium ska detta genomföras av certifierad person. Information om vem som är certifierad finns hos företaget INCERT som utför certifieringarna. Utrustning som innehåller köldmedium klassas som farligt avfall när utrustningen ej längre ska användas.

Operatör/verksamhetsutövare/företagare behöver söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att transportera köldmedium som uppkommit i egen verksamhet om mängden överstiger 100 kg eller 100 liter under ett kalenderår. Om mängden understiger 100 kg eller 100 liter under ett kalenderår ska anmälan till länsstyrelsen istället genomföras.

Lagar och förordningar

  • Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser
  • Förordning (SFS 2016:1129) för ozonnedbrytande ämnen – där finns undantagen för användning av vissa köldmedium
  • Kommissionens förordning (EG) nr 303/2008 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande av certifiering av företag och personal i fråga om stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluoreradeväxthusgaser.
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 (517/2014 och 842/2006).
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
  • Förordning (2007/846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej