Anmälan av undervisningslokaler

Innan du startar undervisning i offentliga lokaler behöver du anmäla det till kommunen. Exempel på offentliga lokaler är skolor, samlingslokaler och förskolor.

Skolor och förskolor är anmälningspliktiga offentliga lokaler enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljö- och hälsoskyddsenheten har tillsynsansvar över offentliga lokaler.  Vid en inspektion kontrolleras bland annat buller, ventilation, fukt och mögel samt städrutiner.

Anmäl start av skola eller förskola

Anmälan måste göras sex veckor innan verksamheten påbörjas. Kommer anmälan in för sent kan verksamhetsutövaren bli tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift. Anmälan skall vara skriftlig och görs lämpligen på vår blankett för anmälan om undervisnings-/hygienlokal.

Avgift

En avgift tas ut för nedlagd handläggningstid i anmälningsärendet.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej