Hygienverksamheter

Här kan du läsa mer om hygienverksamheter och offentliga lokaler. Du hittar vilka verksamheter och lokaler som måste anmälas innan de startas upp eller tas i bruk, hur tillsyn går till och information om hur du gör den egenkontroll verksamheten har ansvar för att genomföra.

Hygienverksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk behandling. Innan du ska starta en verksamhet sådan verksamhet kan du behöva lämna in en anmälan. Miljö- och hälsoskyddsenheten har tillsyn över alla dessa verksamheter. Vi har också ansvar för tillsyn över offentliga lokaler. Exempel på offentliga lokaler är skolor, samlingslokaler och förskolor. De är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter där man använder skärande eller stickande verktyg med risk för blodsmitta. Exempel på sådana verksamheter är:

  • akupunktur
  • tatuering
  • kosmetisk tatuering/ pigmentering
  • piercing
  • fotvård

Bassängbad

En badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor. Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, plaskdammar, badtunnor eller flyttankar i olika former.

Solarier

Enligt strålskyddslagen är den som bedriver solariesalong eller annan verksamhet där solarier upplåts för personbestrålning skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten (miljö- och hälsoskyddsenheten).

Anmäl hygienverksamhet eller offentlig lokal

Minst sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet måste du anmäla det till kommunen. Kommer anmälan in för sent kan verksamhetsutövaren bli tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten samt vilken typ av ventilation som finns i lokalen.

Du behöver lämna in en anmälan om hygienverksamhet även om du tar över en befintlig verksamhet. En anmälan behövs också om du byter lokaler eller om du gör förändringar i verksamheten exempelvis om du bygger till eller utökar verksamheten. Lämna in anmälan i god tid, helst minst 6 veckor innan planerad start.

Egenkontroll – verksamhetsutövarens ansvar

Alla hygienverksamheter måste ha en så kallad egenkontroll. I korta drag innebär det att du ska ha koll på din verksamhet, känna till riskerna och förebygga dem. Om problem uppstår ska du ha rutiner för att åtgärda dem.

För de verksamheter som är anmälningspliktiga ställer miljöbalken också krav på att egenkontrollen ska vara dokumenterad. Du ska ha ett så kallat egenkontrollprogram. Hur omfattande din egenkontroll behöver vara beror på hur stor verksamheten är, vilka risker som finns och så vidare. Du kan läsa mer om egenkontroll på Socialstyrelsens hemsida.

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsenheten utför återkommande tillsyn av alla anmälningspliktiga hygienverksamheter, bassängbad, skolor och förskolor. Vid tillsynen görs en genomgång av lokaler, provtagningsresultat och skriftliga rutiner för verksamheten. Vi inspekterar bland annat buller, ventilation, fukt och mögel och städrutiner.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen enligt 27 kap 1 § miljöbalken. Avgiften debiteras genom årsavgift eller timavgift.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej