Ett förorenat område består normalt av mark, grundvatten eller sediment, som är förorenat och där halten av ett eller flera ämnen påtagligt överskrider de lokala/regionala bakgrundshalterna. Föroreningar kan även förekomma i berg eller ytvatten liksom i byggnader och andra anläggningar.

Föroreningar i miljön

Ett förorenat område består normalt av mark, grundvatten eller sediment, som är förorenat och där halten av ett eller flera ämnen påtagligt överskrider de lokala/regionala bakgrundshalterna. Föroreningar kan även förekomma i berg eller ytvatten liksom i byggnader och andra anläggningar.

Föroreningar som hamnat i mark, grundvatten eller i sediment blir ofta kvar under lång tid om inget görs åt det. Många föroreningar kan spridas vidare till vattendrag och grundvatten och dessutom kan de påverka människan eller miljön på lång sikt. I vissa fall kan även akuta effekter förekomma. Vi människor kan utsättas för föroreningar på många olika sätt exempelvis genom damning, direkt intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor, intag av mat och dricksvatten m.m. Spridningen är ofta långsam och påverkas bland annat av markens sammansättning, nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska processer. Föroreningar kan även påverkas och spridas av mänskliga aktiviteter såsom exempelvis schaktning.

Verksamhetsutövarens ansvar

Den som bedriver verksamhet är enligt miljöbalkens hänsynsregler skyldig att utföra de skyddsåtgärder som behövs för att skydda hälsa och miljön. Om en förorening trots detta skulle uppstå ligger ansvaret på den som orsakat föroreningen att avhjälpa skadan i rimlig omfattning tills skadan upphört.

Tillsyn av förorenade områden

Miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsyn på föroreningsskador styrs i dagsläget mycket av yttre faktorer som flyttning eller nedläggning av verksamheter, olyckor, fastighetsköp och pågående utredningar samt efterbehandlingar.

INSURE – EU-projekt för att minska utsläppen till Östersjön

Motala kommun deltar för närvarande i ett EU-projekt som rör förorenad mark. Projektet kallas INSURE.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej