Har du en cistern för eldningsolja eller diesel och som är större än en kubikmeter? Då ska du se till att den kontrolleras regelbundet. Om du installerar eller skrotar en cistern ska du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsenheten. Reglerna gäller både för dig som är privatperson och för företagare.

Anmälan nyinstallation av cistern

Kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet ska i god tid innan (minst fyra veckor) skriftligt informeras om en kommande installation på vår blankett eller via vår e-tjänst. För cisterner inomhus behöver du inte göra någon anmälan.

Vad gäller inom vattenskyddsområde?

Det ställs speciella krav på hantering av oljecisterner och brandfarliga vätskor inom ett vattenskyddsområde. Till exempel ställs andra krav på kontrollintervall av dessa cisterner. Samtliga cisterner ska vara kontrollerade av ett ackrediterat företag. Cisternen ska sedan kontrolleras med jämna mellanrum.

I samband med kontrollen av cisternen ska kontrollorganet upprätta en kontrollrapport, oavsett om det är fråga om en återkommande kontroll, installationskontroll eller revisionskontroll. Rapporten ska hållas tillgänglig av den som använder anordningen till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk.

Installation inom vattenskyddsområde

Den som ska hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor inom ett vattenskyddsområde ska anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsenheten på blankett eller via e-tjänst (se ovan). Exempel på brandfarlig vätska är eldningsolja, dieselolja, spillolja, motorbrännolja, tändvätska, anilin, myrsyra, fotogen, naftaprodukter, terpentinolja, oljefärg, oljelack, xylen, rostskyddsfärg, bensin, aceton, metanol, etanol, toulen och råolja.

Cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter och som installerades efter den 6 juni 1990 ska ha sekundärt skydd (invallning). Det sekundära skyddet (invallningen) ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym.

Ytterligare krav på vad som gäller inom vattenskyddsområde finns i 10 kap. Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24.

Det finns också bestämmelser gällande  Ljungsjöns vattenskyddsområde.

Avgifter för handläggning av cisternärenden

För handläggning av ärenden tas en avgift ut enligt fastställd taxa. Handläggning av ärenden som gäller att ta en cistern ur bruk är kostnadsfri.

Kontroll av cistern

Samtliga cisterner ska idag vara kontrollerade av ett ackrediterat företag. Cisternen ska sedan kontrolleras med jämna mellanrum. I samband med kontrollen av cisternen ska kontrollorganet upprätta en kontrollrapport, oavsett om det är fråga om en återkommande kontroll, installationskontroll eller revisionskontroll. Rapporten ska hållas tillgänglig av den som använder anordningen till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk.

Invallning

Generellt bör alla oljecisterner och andra behållare som innehåller brandfarliga vätskor, andra flytande kemikalier och farligt avfall vara invallade. När det gäller cisterner bör invallningen rymma hela cisternens volym. Om fler behållare innehållandes brandfarlig vätska, andra flytande kemikalier och farligt avfall finns bör invallningen minst rymma den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym. Invallningen bör bestå av ett material som inte påverkas negativt av det som förvaras. Om cisternen eller andra behållare står utomhus bör dessa även förses med nederbördsskydd (så att det inte samlas vatten inom invallningen). Vid nyinstallation av cistern ställs krav om att cisternen ska vara invallad om det inte finns särskilda skäl till annat.

Att ta en cistern ur bruk

När cistern och dess rörledningar tagits ur bruk ska detta anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Detta gäller alla cisterner oavsett placering och som har en volym mellan 1 –10 m³. Fyll i vår blankett för att anmäla att en cistern tagits ur bruk eller anmäl via vår e-tjänst. För handläggning av ärendet tas ingen avgift ut.

När är min cistern ur bruk?

En cistern är antingen i bruk eller så har den tagits ur bruk. Det finns inget däremellan. För att en cistern ska betraktas som tagen ur bruk ska cisternen och dess rörledningar tömmas och rengöras. Åtgärder ska vidtas som hindrar att cisternen åter kan fyllas. För att förhindra att påfyllning sker av misstag bör påfyllningsrör tas bort eller pluggas igen. Om dessa åtgärder inte vidtagits så är cisternen fortfarande i bruk. Det vill säga den omfattas av regler om återkommande kontroll med mera.

Vem får sanera min cistern?

Tömning och rengöring av cisternen ska utföras av person med nödvändig kunskap. Det kan därför vara lämpligt att saneringsarbetet utförs av ett företag ackrediterat för kontroll av cisterner.

Vad är farligt avfall?

När en cistern saneras uppkommer farligt avfall i form av oljerester och eventuellt tvättvatten inklusive avfettningsmedel. Speciella regler gäller för hantering av farligt avfall. När en cistern är tömd och rengjord klassas cisternen som vanligt metallskrot. Om cisternen däremot inte är tömd och rengjord klassas hela cisternen som farligt avfall. Cisternens nivålarm kan innehålla kvicksilver som också klassas som farligt avfall. Kvicksilvret ska hanteras med största försiktighet samt transporteras och hanteras som farligt avfall.

Vem får transportera det farliga avfallet från sanering av min cistern?

Transportör som inte har tillstånd får ej transportera farligt avfall som uppkommit hos privatpersoner eller verksamhetsutövare. Privatperson bör i första hand anlita företag med tillstånd att transportera farligt avfall. Det är dock tillåtet att privatpersoner transporterar sitt eget farliga avfall utan tillstånd. Avfallet ska transporteras till anläggning som kan ta emot farligt avfall av aktuell mängd. Se länk till höger. Återvinning och avfall. Hantering och transport av farligt avfall måste alltid ske på ett ur miljösynpunkt betryggande sätt. Det får inte finnas risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Notera att transporten kan omfattas av reglerna om farligt gods. Kontakta Myndigheten för samhällsbyggnad och beredskap för ytterligare information. Verksamhetsutövare som vill transportera sitt eget farliga avfall måste antingen ha anmält eller sökt tillstånd till Länsstyrelsen.

Behöver jag skaffa ett intyg om att cisternen är sanerad?

Du bör se till att få ett intyg om att cisternen och dess rörledningar har tömts och rengjorts av den som utförde arbetet. Intyget bör bifogas anmälan om att ta en cistern ur bruk.

Måste jag ta bort den sanerade cisternen?

Grundregeln är att cistern som varaktigt tas ur bruk ska tas bort helt. Om cistern ej tas bort ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen åter kan fyllas, t.ex. att påfyllningsrör tas bort eller pluggas igen. När det gäller cistern som är placerad i mark kan plan- och miljönämnden endast i undantagsfall godta att cisterner lämnas kvar.

Vad gör jag om jag vill ta cisternen i bruk igen?

Om en cistern åter tas i bruk ska den först genomgå kontroll av ett ackrediterat företag. Kopia på kontrollrapporten ska skickas till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej