Buller är allt ljud som är oönskat. Här kan du läsa mer om vad du kan göra åt buller och vem som ansvarar för det.

Buller kan ge negativa hälsoeffekter. Stress, irritation och sov- och koncentrationssvårigheter är några av effekterna. Ljud som kan vara störande är till exempel industrier, fläkt- och kylanläggningar, skjutbanor och motorsportbanor. På fritiden använder vi motorbåtar, motorgräsklippare och en mängd andra bulleralstrande maskiner.

Vad du kan göra åt buller

Om du kan identifiera varifrån bullret kommer bör du i första hand kontakta den som är ansvarig för bullerkällan.

Trafikbuller

Många människor störs av buller. Den vanligaste bullerkällan i våra boendemiljöer är vägtrafik. Hur hög bullernivån från vägtrafik blir vid bostaden beror till stor del på hur många fordon som passerar på vägen och hur långt ifrån vägen huset ligger. Vid bedömning av trafikbuller tillämpas riksdagens riktvärden för trafikbuller. Om du störs av vägbuller bör du i första hand vända dig till väghållaren (kommunens tekniska förvaltning eller Trafikverket). Om det gäller järnvägsbuller vänder du dig till Trafikverket.

Buller i bostaden

Installationer i bostäder som kan alstra buller är bl a ventilationsanläggningar, hissar, värmepumpar och fjärrvärmesystem. Buller från aktiviteter inne i byggnaden kan komma från många olika källor t ex grannar, tvättstugor, samlingslokaler, hantverksaktiviteter m m. Ett särskilt problem är basljudet från musikanläggningar, vilket dämpas dåligt av väggar och golv.

Om du störs av buller i en hyreslägenhet – vänd dig i första hand till din fastighetsägare och informera om störningen. Försök att noggrant beskriva bullret samt hur du besväras av det för att fastighetsägaren lättare ska kunna lokalisera störningen. Får du inte hjälp av din fastighetsägare eller den du klagar på kan du lämna in ett klagomål till miljö- och hälsoskyddsenheten på adress miljo@motala.se eller på telefon 0141-22 54 30.

Buller i skolan

Läs mer om buller i skolan.

Övrigt buller

Buller från industrier kan komma från t ex  fasta installationer så som fläktar, kompressorer eller från transporter inom industriområdet. När det gäller industribuller är det vanligt att det är flera bullerkällor inom ett industriområde som tillsammans ger en hög total ljudnivå.

Verksamhetsutövarens ansvar

Den som driver en verksamhet är skyldig att se till att ljudnivån inte orsakar olägenheter. I miljöbalken finns bestämmelser om undersökningsskyldighet. Där står det att verksamhetsutövaren (företagaren) måste göra de undersökningar av verksamheten som behövs för tillsynen.

Det innebär att verksamhetsutövaren kan vara skyldig att göra mätningar och andra kontroller om någon klagar på buller från verksamheten. En standardiserad mätmetod bör användas när man mäter.

Buller från industrier kan komma från t.ex. fasta installationer såsom fläktar, kompressorer eller från transporter inom industriområdet. När det gäller industribuller är det vanligt att det är flera bullerkällor inom ett industriområde som tillsammans ger en hög total ljudnivå. Det kan därför vara svårt att avgöra vilka åtgärder som behövs för att minska störningarna. Naturvårdsverket har gett ut en vägledning om buller från industrier och liknande verksamheter.

Även för buller från skjutbanor och motorsportbanor har Naturvårdsverket meddelat särskilda riktlinjer

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser t ex stenkrossning, pålning och nitning får inte utan polismyndighetens tillstånd ske på vardagar mellan 18:00-06:45 samt alla tider lördagar, söndagar och helgdagar.

Ansvar för tillsyn

Kommunen eller länsstyrelsen har ansvaret för den operativa tillsynen över olika verksamheter. Kommunen har tillsyn över industrier, verkstäder och andra bullrande verksamheter och kan ställa krav på dessa om de orsakar olägenheter. Inom Försvarsmakten är det Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) som har ansvaret för den operativa tillsynen.

Höga ljudnivåer

Höga ljudnivåer kan skada din hörsel vid besök på bland annat konserter, pubar och diskotek. Det är framför allt när det spelas hög musik som ljudnivån kan bli så hög att det finns risk för att hörselskador kan uppstå. Motala kommun har gett ut ”Lokala riktlinjer för ljudnivåer från offentliga tillställningar”.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS2014:15) om höga ljudnivåer redovisas vilka ljudnivåer som om de överskrids kan utgöra risk för hörselskador som t ex tinnitus.

Skjutningar över Vättern

Här kan du läsa mer om skjutningar över Vättern.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) bedriver tillsyn enligt miljöbalken över Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt. Detta innebär bland annat att man utövar tillsyn inom områdena miljö, hälsa, natur, avlopp, avfall och kemikalier. Försvarsinspektören beslutar om vilka försiktighetsmått som måste vidtas för att en anläggning eller verksamhet inte ska medföra risk för människors hälsa eller miljön.

Annat buller och störningar

Läs mer om andra störningar i boendemiljön här.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej