Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. För hantering av dessa krävs godkännande och tillstånd.

Brandfarliga varor

Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken verksamhet du bedriver och på vilka mängder brandfarliga varor som du ska hantera. Överstiger de brandfarliga varorna en viss volym måste du ha tillstånd till hanteringen.

Ansök om tillstånd för brandfarliga varor

Tillstånd för hantering av brandfarliga varor ansöker du om hos oss på räddningstjänsten. Blankett för ansökan av tillstånd hittar du här: Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarlig vara.

Anmäl föreståndare för brandfarliga varor

Amälan föreståndare brandfarlig vara kan du ansöka om med hjälp av den här blanketten: Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara.

Tillståndsgränser

Brandfarliga gaser Hantering
Utomhus 60 liter
Inomhus 2 liter
Yrkesmässig, vid publik
verksamhet
250 liter Yrkesmässig, icke publik verksamhet, inomhus
1000 liter  Yrkesmässigt, icke publik verksamhet utomhus
(eller i öppnad byggnad*)
Gasol 60liter
annan brandfarlig gas 10 liter
Ej yrkemässig
Brandfarliga aerosoler
 100 liter Yrkesmässig, vid publik
verksamhet
 500 liter Yrkesmässig, icke publik verksamhet, inomhus
 3000 liter Yrkesmässigt, icke publik verksamhet utomhus
(eller i öppnad byggnad*)
 100 liter Ej yrkemässig
Brandfarliga vätskor
flampunkt <60
 100 liter Yrkesmässig, vid publik
verksamhet
500 liter Yrkesmässig, icke publik verksamhet, inomhus
3000 liter Yrkesmässigt, icke publik verksamhet utomhus
(eller i öppnad byggnad*)
100 liter Ej yrkemässig
Brandfarliga vätskor
flampunkt >60
 10 000 liter Yrkesmässig, vid publik
verksamhet
 10 000 liter Yrkesmässig, icke publik verksamhet, inomhus
 50 000 liter Yrkesmässigt, icke publik verksamhet utomhus
(eller i öppnad byggnad*)
 10 000 liter Ej yrkemässig
 

* Byggnad vars öppningar medför att den kan likställas med utomhusförhållande

Explosiva varor

Explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Pyrotekniska satser är explosiva ämnen eller blandningar även om de inte alstrar gas. Föremål som innehåller explosiva ämnen eller blandningar kallas explosiva föremål.   Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning (PU).

Tillstånd för att hantera explosiva varor regleras av lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vad som är explosiva varor anges i 4 § i lagen och definieras närmare i Myndigheten för samhällskydd och beredskap(MSB) föreskrifter MSBFS 2010:4. Explosiva ämnen, blandningar och föremål är explosiva varor.

Godkännande och tillstånd

För att en explosiv vara ska få användas i Sverige måste den vara godkänd av MSB eller ha undergått sådan bedömning av överensstämmelse som ska godtas enligt EU:s regelverk, det vill säga CE-märkning.   Nästan all hantering av explosiva varor är tillståndspliktig. Tillstånd för tillverkning, bearbetning, destruktion och import och gränsöverskridande överföring av explosiva varor samt viss hantering inom försvaret prövas av MSB. Övrig hantering, bland annat förvaring, prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas.

Föreståndare

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska en föreståndare för verksamheten utses för all tillståndspliktig hantering av sådana varor. Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande regler och eventuella villkor i tillståndet.   Föreståndare för hantering av explosiva varor ska godkännas av tillståndmyndigheten.

Blankett för ansökan av tillstånd:

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara

Läs mer på MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Taxor

I Taxebestämmelser för Räddningstjänsten (PDF, 134 kB) framgår vilka taxor räddningstjänsten tar ut inom Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena

raddtj@motala.se
Tel växel: 0141-22 50 00
Fax: 0141-21 38 20

Postadress: Motala kommun, 591 30 Motala
Besöksadress: Glimmervägen 2, Motala.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej