Vid användning av bekämpningsmedel finns flera regler att hålla reda på. Bland annat skyddsavstånd till känsliga områden som vattendrag, dricksvattentäkter, dagvattenbrunnar och trädgård, val av preparat och information till allmänheten. I vissa fall krävs även en anmälan eller tillstånd för spridning.

Godkända bekämpningsmedel

Man får bara sprida bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Bekämpningsmedlet får också endast användas om alla villkor som står på preparatets märkning följs. Information om vilka preparat som är godkända och status om godkännande finns i bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens webbplats.

För att få använda bekämpningsmedel av klass 1L krävs tillstånd och intyg om behörighet. För klass 2L krävs ett intyg om behörighet, medan klass 3 får användas av var och en. För att få intyg om behörighet ska man ha fyllt 18 år och klarat av länsstyrelsens utbildning.

Lagstiftning

Användning av bekämpningsmedel regleras i miljöbalkens kapitel 14 samt i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningmedel (SNFS 1997:2). En ny växtskyddslagstiftning håller på att införas i hela EU. Ramdirektivet för hållbar användning av bekämpningsmedel (2009/128/EG) trädde i kraft 1 november 2009 och nya regler är på gång att införas i svensk lagstiftning. De nya reglerna kommer att införas successivt under flera års tid, exempelvis ska alla som använder bekämpningsmedel yrkesmässigt tillämpa integrerat växtskydd senast 1 januari 2014.(2009/128/EG)

Tillstånd och anmälan

Bekämpning på åkermark och växthusytor får ske utan särskild anmälan, undantaget hagmarker som aldrig plöjts samt inom skyddsområde för vattentäkt.

Tillstånd krävs från miljö- och hälsoskyddsenheten för att du yrkesmässigt ska få använda bekämpningsmedel på följande ställen:

  • på tomtmark för flerbostadshus
  • på gårdar till förskolor och skolor
  • på allmänna lekplatser
  • inom vattenskyddsområde
  • vid planerings- och anläggningsarbeten.

Anmälan om spridning av bekämpningsmedel ska göras i följande fall:

  • på banvall,
  • på idrottsanläggning,
  • på områden större än 1 000 m2 där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark.

Anmälan om spridning av bekämpningsmedel ska göras senast fyra veckor innan spridningstillfället och göras av den som ska utföra spridningen.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej