Verksamheter med vattenutsläpp finns inom de flesta branscher. Avloppsvatten från dessa kan behöva samlas upp eller renas ytterligare innan det eventuellt kan släppas ut i avloppsnätet. Här får du mer information om ditt ansvar som företagare.

Reningsverken ska i första hand ta emot och rena hushållens avloppsvatten. Avloppsvatten från industrier får inte släppas ut i avloppsnätet om det innehåller skadliga ämnen. De försämrar reningen i reningsverken och kan vara skadliga för miljön om de kommer ut i våra sjöar och vattendrag. Om de finns kvar i slammet, som bildas som restprodukt på reningsverken, förhindrar de att detta kan användas som växtnäring.

Verksamheten Vatten & avfall är huvudman för ledningsnätet i Motala och Vadstena kommuner.

Kemikaliehantering

Om vi märker att vi har höga halter av något skadligt ämne från ett visst område kan vi komma att efterfråga en redovisning av kemikalieanvändningen inom alla verksamheter på platsen. Detta för att kunna kartlägga varifrån utsläppet kommer och rekommendera åtgärder. Du som har eller representerar ett företag ska då dels redovisa generella uppgifter om företagets kemikaliehantering, dels skicka in en kemikalielista. Har ni ingen färdig kemikalielista kan ni använda vår mall.

Kartläggning av utsläpp

Att kartlägga utsläpp av kemikalier är ett led i att förbättra vattenkvaliteten med uppströmsarbete. Restprodukten på avloppsreningsverket är ett slam som sprids på åkermark för att användas som näring i jordbruket. För att inte skadliga ämnen ska hamna i våra grödor är det viktigt att de aldrig kommer ut i avloppsvattnet.

Den som utövar verksamheten kan anmodas att ta prover på sitt utgående vatten vid misstanke om otillbörliga utsläpp. Verksamhetsutövaren ansvarar då för provtagningen.

Fettavskiljare

Livsmedelsverksamheter som släpper ut fett i avloppet ska ha fettavskiljare installerad. Fastighetsägaren ansvarar för installation och att fettavskiljaren fungerar. Utformning, dimensionering och tömningsfrekvens ska ske enligt Europastandard SS-EN 1825. Fett som spolas ut i avloppet stelnar och fastnar i rören. Det leder till minskad kapacitet och i värsta fall stopp i ledningarna. Fettproppar kan leda till stora och kostsamma problem, som till exempel översvämningar inomhus.

Läs mer om vad som gäller för fettavskiljare här.

Oljeavskiljare

Vid avledning till avloppsnätet ställs krav på oljeavskiljning för vissa verksamheter.

Avgifter

Fast avgift per år och per mätare för företag, flerfamiljshus och övrigt

1 st Qn 2,5 kubikmeter/timme 7 063 kronor
1 st Qn 6,0 kubikmeter/timme 22 875 kronor
1 st Qn 10,0 kubikmeter/timme 46 405 kronor
1 st Qn större än 10,0 kubikmeter/timme 82 500 kronor
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej