Kvinna står tillsammans med två kollegor vid ett blädderblock och pekar med en penna mot blocket.

Åtgärder för bättre företagsklimat

I samverkan med näringslivsbolaget Tillväxt Motala arbetar Motala kommun aktivt för att förbättra företagsklimatet i Motala. En åtgärdslista har tagits fram för att skapa en positiv utveckling av företagsklimatet i Motala kommun.

Ökad service och förbättrat bemötande

 • Politiskt satta & mätbara mål
  De politiska nämnderna får till uppdrag att sätta mål och indikatorer utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mätning ”Insikt”. Indikatorerna skall vara satta som Nöjd Kundindex-mål och sättas per myndighetsområde. Målen ska vara specificerade på olika servicefaktorer med en tydlig tidplan.
 • Motala kommun sätter upp en utbildning för medarbetare med näringslivskontakter. Målgruppen av deltagare är prioriterad utifrån analysarbetet och landar på myndighetsutövare och nyckelpersoner inom områden som kompetensförsörjning, utbildning/skola och upphandling/entreprenadstyrning. Utbildningen fokuserar på näringslivskunskap, samverkan, service i myndighetsrollen, entreprenadstyrning samt kommunikation och tillgänglighet. I utbildningen finns medveten och praktisk kommunikation med som en central del. För att handläggarna skall kunna föra en bra dialog både i skrift, muntligt och via telefon så får de både en teoretisk grund samt praktiskt träna i hur de skall formulera beslut och återkoppling på ett mer tillgängligt sätt.
  Utbildningen genomförs under hela 2018 men kan fortsätta om behovet finns. Under utbildningens gång kommer varje kontor/förvaltning arbeta med sina indikatorer och skapa handlingsplaner för vilka aktiviteter som behövs för att nå målet i indikatorerna
 • Tillväxt Motalas branschråd används löpande som referensgrupper för olika förslag på aktiviteter och förbättringsåtgärder.
 • En medarbetarguide för företagskontakter utarbetas i dialog med nyckelpersoner i processen omkring ett förbättrat företagsklimat

Ökad tillgänglighet vid upphandling

 • Synliggöra upphandlingar för lokala företagare
  Avdelningen Upphandlingssamverkan på Motala kommun tar varje år fram en plan för kommande upphandlingar. I samverkan med Tillväxt Motala AB sprids planen direkt till det lokala näringslivet.
 • Dialog inför upphandling
  Dialog med aktuella branschråden inom Tillväxt Motala (alternativ andra lämpliga företagsnätverk) inför stora upphandlingar.
 • Informationsträffar
  Varje år arrangerar Tillväxt Motala AB informationstillfällen på temat med medverkande personal från Upphandlingssamverkan. Fokus är information om hur kommunen hanterar upphandling och kommande upphandlingar. Företagen ges möjlighet att ställa frågor.
 • Ökad innovation- och ambitionsnivå
  Under vecka 45 (East Sweden Innovation Week) genomförs en workshop i samverkan mellan Motala kommun, Tillväxt Motala och Svenskt näringsliv om innovativa idéer för att öka ambitionen och statusen för kommunens upphandlingar.
 • Utbildning för Upphandlingspersonal
  Kommunens upphandlingsavdelning och medarbetare som jobbar löpande med upphandlingsfrågor (tekniska förvaltningen, vård/omsorg) deltar i grundutbildningen ovan för att få en grundläggande näringslivskunskap och förståelse för näringslivets behov och utmaningar.

Ökad kvalitetskontroll av kundnöjdhet

 • Kontroll av kundnöjdhet via mätning
  Kommunens samtliga nämnder beslutar om olika indikatorer som mäts och följs upp. Indikatorerna är satta dels på kommunnivå genom Nöjd Kundindexmål på helhet samt betygsmål på relevanta frågor i Svenskt Näringslivs mätning Företagsklimat. Indikatorer sätts även för de olika nämnderna som har beslutsrätt inom de myndighetsområden som Bygglov, Markupplåtelse, Räddningstjänst, Miljö/Hälsoskydd, Livsmedel samt Serveringstillstånd.
 • Ansvar för uppföljning & kvalitetsfrågor
  På respektive förvaltning finns utpekad tjänsteman som ansvarar för att aktiviteter sätts i en handlingsplan för att målen skall nås. Kontaktpersonen fungerar också som kontakt för kunder avseende kvalitetsfrågor.
 • Synpunkthantering
  Uppmärksamma möjligheten för företag att utnyttja befintlig klagomålshantering/synpunktshantering

Ökad och aktiv närvaro i näringslivet

 • Närvaro och engagemang i Tillväxt Motalas samtliga branschråd
  Branschråden kan också konkret fungera som kommunens referensgrupp där flera av aktiviteter och förslag testas för att få en nära koppling till näringslivets behov i Motala.
 • Bred representation vid nätverkstillfällen
  Aktivt deltagande för nyckelpersoner från kommunen vid företagsfrukostar och andra nätverksaktiviteter för företag
 • Löpande företagsbesök
  Företagsbesöken breddas från Motala kommun med förbättrad systematik och kommunikation. Tillväxt Motala AB gör 100 företagsbesök.
 • Drift av branschråd
  Tillväxt Motala AB driver tio branschråd.

Ökad tillgänglighet

 • Mätning av servicenivå
  Varje år ska tillgänglighet och bemötande mätas i en i årlig servicemätning. Detta via mätningen KKiK där fejkade kunder ringer upp och har ärenden för att kontrollera tillgänglighet och servicenivå.
 • Kontroll av servicegarantier
  Säkerställa att befintlig servicegaranti för tillgänglighet och bemötande upprätthålls.
 • Vid införande av servicecenter uppmärksamma målgruppen företagare
 • Undersöka behovet av en företagsportal på kommunens webb
 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej