Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Motala kommuns mångfaldsplan visar vägen i frågor kring våra olika förutsättningar. Vi tar aktivt ställning till jämställdhet i vår personalpolitik och strävar efter förbättrad tillgänglighet både i den fysiska miljön och när du är i kontakt med oss.

Tillgänglighet

Vi strävar efter att Motala kommuns kommunikation ska vara tillgänglig. Webbplatsen är vår huvudsakliga kommunikationskanal där mycket information finns samlad. När vi gör innehåll till webbplatsen tar vi hjälp av språkprogram som förbättrar texter. Vi följer också riktlinjer för tillgänglighet på offentliga webbplatser, webbriktlinjer.se. För att översätta innehåll på webbplatsen används Translate. Om du tillhör en nationell minoritet har du rätt att kommunicera med kommunen på ditt språk. Läs mer i Riktlinjer för arbete med nationella minoriteter (PDF, 50 kB).

Vi vill också förbättra tillgängligheten och användbarheten i vår verksamhet. Servicegarantier beskriver vad du som kund och medborgare kan förvänta dig av en tjänst. Det ska klart och tydligt framgå vad tjänsten består av, vilka eventuella förväntningar som finns på dig som kund och medborgare och hur vi hanterar situationer där du inte tycker att vi uppfyller garantin. Vi tar vi gärna emot dina synpunkter eller frågor.

Tillgänglighet behövs också fysiskt i lokaler. Nya bostäder och offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla, och i befintliga offentliga lokaler ska hinder tas bort om det är enkelt avhjälpt. Kommunen sköter tillsyn över hur bestämmelser om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder följs. Perspektivet kring funktionshinder finns också med i fysisk planering i kommunen. Det går att söka bidrag för bostadsanpassning för den som har en bestående funktionsnedsättning och som behöver anpassa bostad och närmiljö. Läs mer om tillgänglighet:

Mångfald och jämställdhet

Motala kommun arbetar med mångfald utifrån en mångfaldsplan. I grunden handlar arbetet med jämställdhet och mångfald om mänskliga rättigheter. Alla människor har lika värde. En organisation med medarbetare med olika bakgrund, kunskap och erfarenhet ökar kreativiteten. Olika perspektiv förbättrar effektivitet och kvalitet i verksamheten samtidigt som fördomar kan motarbetas. Framtidens offentliga service måste kunna svara upp mot behoven i ett samhälle präglat av mångfald för att kunna ge bättre service. Mångfald gör det möjligt att möta behov hos våra kunder på ett kvalitativt bättre sätt.

Enligt Motala kommuns personalpolitiska program ska alla medarbetare ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Alla nivåer i verksamheten ska genomsyras av jämställdhets och mångfaldsarbetet och det ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Chefer och medarbetare ska vara medvetna om sin del av ansvaret och sträva mot att öka jämställdheten och mångfalden och arbeta för ett öppet klimat på arbetsplatsen. Läs mer i Personalpolitiskt program (PDF, 41 kB)

Mångfaldsgrupp och mångfaldsspel

På Motala kommun har vi en mångfaldsgrupp som startades efter att vi deltog i programmet Vinna Vinna. Gruppen har kompetens inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor och har som uppdrag att vara ett stöd för vår personalstrateg som arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor i kommunen. Gruppen ska komma med utvecklingsförslag och driva kommunens arbete med mångfald framåt. Den ska fungera som ett stöd till förvaltningarnas arbete med jämställdhet och mångfald utifrån de behov som finns.

Vi på Motala kommun använder oss också av Mångfaldsspelet för att lyfta frågor om jämställdhet och mångfald i vår organisation. Mångfaldsspelet presenterar ett antal påståenden om till exempel könsroller, HBTQ, funktionshinder eller ålder. En del är kopplade till ren faktakunskap, medan andra saknar givna svar eller är mer av etiska dilemman. Deltagarna får möjlighet att föra en dialog, testa sina tankar och lära av varandra. Spelet är både lärorikt, spännande och kul och ett enkelt sätt att börja diskutera jämställdhets- och mångfaldsfrågor på arbetsplatsen.

Förintelsens minnesdag

Den 27 januari varje år är en internationell minnesdag för förintelsens offer. Minnesdagen ska vara en dag för reflektion och samtal om människovärde, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en minnesdag för att manifestera avståndstagande från intolerans, rasism, nazism och främlingsfientlighet. Det är en dag för att skapa handlingskraft nu och in i framtiden.

Fler och fler engagerar sig i Förintelsens Minnesdag. Redan 2002 bildades ett nätverk i Motala med uppslutning mot rasism och extremism och med människovärde och demokrati i fokus. Allt fler föreningar ansluter sig till minnesdagen i Motala och programmet blir mer varierat och innehållsrikt.

Läs mer

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej