27 maj 2019 godkände Kommunstyrelsen förstudien för en ny kommunal simhall. Den nya simhallen är tänkt att ligga i Varamon, området Tvättsvampen i anslutning till Lalandia med gemensam entré - en integrerad anläggning där besökarnas behov och upplevelser står i fokus.

Motalas sim- och sporthall öppnades 1970 och simhallen har sedan detta år varit Motala kommuns enda inomhusbad. Simhallens tekniska status har krävt ett ställningstagande till att renovera eller att bygga en helt ny simhall.

Motala simhall har under 2016 och 2017 haft återkommande problem med legionella och de senaste åren sjunkande besökssiffror på grund av detta och ökande konkurrens från närliggande badanläggningar.

Kommunen har med anledning av detta behövt ta ställning till om en ny simhall ska byggas eller om den befintliga ska renoveras. Parallellt med detta startade processen med Lalandias etablering i Motala.

Samverkansavtal mellan Motala kommun och Lalandia A/S

Kommunstyrelsen beslutade den 18 januari 2018 om samverkansavtal mellan Motala kommun och Lalandia A/S avseende uppförande av aquadome, upplevelsecenter och simhall samt behovsanalys och igångsättning av förstudie för ny simhall.

Läs mer om Lalandiaprojektet

Behovsanalys

I januari 2019 godkände kommunstyrelsen den reviderade behovsanalysen. Detta var startskottet för att kunna presentera en förstudie för godkännande av projektet om byggnation av ny simhall.

Ekonomiska medel för arbete med förfrågningsunderlag, projektering och markberedning togs upp i kommunens Mål och Resursplan för 2019.

Förstudie för ny simhall

27 maj 2019 godkände kommunstyrelsen förstudien gällande ny kommunal simhall. Den nya simhallen är tänkt att ligga i Varamon, området Tvättsvampen i anslutning till Lalandia med gemensam entré – en integrerad anläggning där besökarnas behov och upplevelser står i fokus.

Förstudien har arbetats fram enligt det samverkansavtal som Motala kommun och Lalandia A/S beslutade om den 18 januari 2018. Kommunstyrelsen har nu godkänt förstudien och kommunens Gemensamma ledningsförvaltning har fått i uppdrag att ta fram förslag på upphandlings- och entreprenadformer för den nya simhallen.

Investeringsprojektet ny simhall kalkyleras till totalt ca 300 m kr och finns upptaget i den ekonomiska planeringen för 2020 – 2022. Projektet följs upp och återrapporteras i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Det här är ett viktigt steg framåt i arbetet för en ny simhall. Det är ett digert arbete som gjorts i samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och Lalandia, säger Kåre Friberg, kommunstyrelsens ordförande.

Vi ser att detta projekt kan knytas till flera av våra prioriterade områden och resultatmål.  I arbetet är det viktigt att hela tiden ta sikte på i vilken riktning vi vill att Motala ska utvecklas och hitta de bästa sätten att nå dit, säger Kåre.

Förstudien har krävt stor kompetens och mångas medverkan.

Många har varit involverade i att ta fram de viktiga underlagen till  förstudien. Tjänstemän i olika professioner har tillsammans arbetat hårt för att ta fram ett underlag med hög kvalitet.  Det är ett oerhört roligt projekt som är viktigt för framtiden, säger Jimmy Szigeti, biträdande kommundirektör.

Detta är troligtvis den enda simhall de flesta av oss kommer att vara med om att projektera och bygga! Det innebär att vi inte visste så mycket från början men att vi lär oss oerhört mycket under projektets gång.

Något som vi lärt oss är att exempelvis materialval och olika sätt att energieffektivisera och bygga ger olika stora effekter på driften. Vi behöver bygga hållbart för miljön ur flera aspekter – dels smarta val av material och del smarta val för drift med exempelvis solenergi, säger Jimmy.

Lalandia A/S och Motala kommun arbetar parallellt

Vi är mycket glada över kommunstyrelsens beslut om förstudien. Det betyder att vi kan fortsätta att arbeta med huvudanläggning för Lalandia parallellt med kommunens arbete med simhallen, säger Jan Harrit, vd för Lalandia A/S.

Medan kommunen nu arbetar vidare med simhallen arbetar vi med att projektera lägenheter och semesterhus för Lalandia. Vi har påbörjat en dialog med ett par stora entreprenörer som är intresserade av att bygga huvudanläggningen, säger Jan.

Dokument – Behovsanalys och förstudie

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej