Tidplan – detaljplaneprocessen för Lalandiaprojektet

Tidplanen uppdaterad 2019-06-12. 

April 2017- april 2018 Tidigt planarbete
Utredningsarbete, skisser och framtagande av samrådshandlingar i form av planbeskrivning, plankarta och miljökonsekvensbeskrivning.

April 2018 – maj 2018 Samråd
Samråd med allmänheten, sakägare, myndigheter och Länsstyrelsen angående planförslaget.

Maj 2018 – september 2018 Granskningshandling
Fortsatt utredningsarbete och eventuell revidering av planhandlingar beroende på synpunkter som inkommit under samrådstiden.

September 2018 – oktober 2018 Granskning
Granskning med allmänheten, sakägare, myndigheter och Länsstyrelsen angående det reviderade planförslaget.

Oktober 2018 – december 2018 Antagandehandlingar
Eventuell revidering av planhandlingar beroende på synpunkter som inkommit under granskningstiden.

December 2018 – Antagande av detaljplaner
Detaljplanerna antogs av kommunfullmäktige 10 december 2018. Överprövning pågår i Mark- och miljödomstolen.

September 2019 – Överlåtelseavtal
Ärende för godkännande av överlåtelseavtal tas upp i kommunfullmäktige i 16 september 2019.

Hösten 2019 – Planering/projektering
Hösten 2019 sker förberedelser inför den kommande byggnationen.

Våren 2020 – Lalandia – försäljning av feriehus
Under våren 2020 planerar Lalandia för försäljning av feriehus.

Sensommar 2020 – Byggstart

Sensommaren 2020 sker byggstart i form av tidiga markarbeten.

Läs mer

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej