Tidplan – detaljplaneprocessen för Lalandiaprojektet

Tidplanen uppdaterad 2019-06-12. 

 • April 2017- april 2018 Tidigt planarbete
  Utredningsarbete, skisser och framtagande av samrådshandlingar i form av planbeskrivning, plankarta och miljökonsekvensbeskrivning.
 • April 2018 – maj 2018 Samråd
  Samråd med allmänheten, sakägare, myndigheter och Länsstyrelsen angående planförslaget.
 • Maj 2018 – september 2018 Granskningshandling
  Fortsatt utredningsarbete och eventuell revidering av planhandlingar beroende på synpunkter som inkommit under samrådstiden.
 • September 2018 – oktober 2018 Granskning
  Granskning med allmänheten, sakägare, myndigheter och Länsstyrelsen angående det reviderade planförslaget.
 • Oktober 2018 – december 2018 Antagandehandlingar
  Eventuell revidering av planhandlingar beroende på synpunkter som inkommit under granskningstiden.
 • December 2018 – Antagande av detaljplaner
  Detaljplanerna antogs av kommunfullmäktige 10 december 2018. Överprövning pågår i Mark- och miljödomstolen.
 • September 2019 – Överlåtelseavtal
  Ärende för godkännande av överlåtelseavtal tas upp i kommunfullmäktige i 16 september 2019.
 • Hösten 2019 – Planering/projektering
  Hösten 2019 sker förberedelser inför den kommande byggnationen.
 • Våren 2020 – Lalandia – försäljning av feriehus
  Under våren 2020 planerar Lalandia för försäljning av feriehus.
 • Sensommar 2020 – Byggstart
  Sensommaren 2020 sker byggstart i form av tidiga markarbeten.

Läs mer

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej