Tidplan – detaljplaneprocessen för Lalandiaprojektet

Processen uppdaterad och gäller enligt nedanstående tidplan. Februari 2019 för genomförande ligger kvar precis som tidigare.  

April 2017- april 2018 Tidigt planarbete
Utredningsarbete, skisser och framtagande av samrådshandlingar i form av planbeskrivning, plankarta och miljökonsekvensbeskrivning.

April 2018 – maj 2018 Samråd
Samråd med allmänheten, sakägare, myndigheter och Länsstyrelsen angående planförslaget.

Maj 2018 – september 2018 Granskningshandling
Fortsatt utredningsarbete och eventuell revidering av planhandlingar beroende på synpunkter som inkommit under samrådstiden.

September 2018 – oktober 2018 Granskning
Granskning med allmänheten, sakägare, myndigheter och Länsstyrelsen angående det reviderade planförslaget.

Oktober 2018 – december 2018 Antagandehandlingar
Eventuell revidering av planhandlingar beroende på synpunkter som inkommit under granskningstiden.

December 2018 – januari 2019 Antagande
Detaljplanerna tas upp i plan- och miljönämnden, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för antagande.

Januari 2019 Laga kraft
Detaljplanerna vinner laga kraft ca fyra veckor efter antagandet med förutsättning att de inte blir överklagade. Vid ett eventuellt överklagande utreder mark och miljödomstolen detaljplanerna utifrån de inkomna synpunkterna.

Januari 2019 Köpeavtal
Vinner detaljplanerna laga kraft så tecknas ett köpeavtal mellan Motala kommun och Lalandia A/S. Köpeavtalet regleras utifrån det markanvisningsavtal som tecknats innan planprocessen. Köpeavtalet tas upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Efter godkänt köpeavtal så får bolaget tillgång till avtalade fastigheter.

Februari 2019 Genomförande
Motala kommun kan från dess att detaljplanerna vunnit laga kraft genomföra åtgärder på allmän platsmark. Genomförandet ska utföras inom 5 år från laga kraft. Bolaget kan efter godkänt köpeavtal starta sitt genomförande på kvartersmark.

Visuella tidslinjer
Här publiceras kontinuerligt de tidplaner som tillhör processen för Lalandiaprojektet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej