Det danska företaget Lalandia A/S vill etablera sig i Varamon och nuvarande Folkets parkområdet. Deras semesterkoncept med semesterhus, ett stort inomhusvattenland samt andra sport- och nöjesaktiviteter prövas nu i detaljplaneprocessen.

Här hittar du information Lalandiaprojektet

Om du inte hittar det du söker är du välkommen att höra av dig till kommunen, motala.kommun@motala.se

 

Tidplanen uppdaterad 2020-01-22.

 • April 2017- april 2018 Tidigt planarbete
  Utredningsarbete, skisser och framtagande av samrådshandlingar i form av planbeskrivning, plankarta och miljökonsekvensbeskrivning.
 • April 2018 – maj 2018 Samråd
  Samråd med allmänheten, sakägare, myndigheter och Länsstyrelsen angående planförslaget.
 • Maj 2018 – september 2018 Granskningshandling
  Fortsatt utredningsarbete och eventuell revidering av planhandlingar beroende på synpunkter som inkommit under samrådstiden.
 • September 2018 – oktober 2018 Granskning
  Granskning med allmänheten, sakägare, myndigheter och Länsstyrelsen angående det reviderade planförslaget.
 • Oktober 2018 – december 2018 Antagandehandlingar
  Eventuell revidering av planhandlingar beroende på synpunkter som inkommit under granskningstiden.
 • December 2018 – Antagande av detaljplaner
  Detaljplanerna antogs av kommunfullmäktige 10 december 2018. Överprövning pågår i Mark- och miljödomstolen.
 • September 2019 – Överlåtelseavtal
  Ärende för godkännande av överlåtelseavtal tas upp i kommunfullmäktige i 16 september 2019.
 • Hösten 2019 – Planering/projektering
  Hösten 2019 sker förberedelser inför den kommande byggnationen.
 • Lalandia – försäljning av feriehus
  Avvaktar Mark- och miljööverdomstolens beslut gällande detaljplanerna.
 • Byggstart
  Avvaktar Mark- och miljööverdomstolens beslut gällande detaljplanerna.

I denna film ser du en 3D-modell över de fem områden som prövas i detaljplaneprocessen.

Med tre starka besöksmål i vår region kan Sveriges turistkarta ritas om genom Lalandia, Kolmården och Astrid Lindgrens värld. Lägg sedan till kända varumärken som Vätternrundan, Göta kanal och Varamobaden så blir det en stark reseanledning till regionen och till Motala.

En etablering av Lalandia tillför pengar, arbetstillfällen och stärker varumärket.

Enligt HUI Research turistekonomiska rapport beräknas etableringen bland annat kunna skapa 340 nya årsarbetare och 320 000 nya besökare till Motala.

Motala kommuns attraktionsvärde ökar och kommunen sätts på kartan. Antal övernattningar i hela kommunen väntas öka med 50 000 per år. Etableringen kommer att gynna både den lokala och den regionala besöksnäringen.

I filmen hör du Sofia Zere, senior konsult på HUI Research AB berätta om vad de kommit fram till i den turistekonomiska rapporten.

Vårt läge och vårt vatten ger oss unika förutsättningar. Människor som bor och verkar i Motala gör det med vattnet som en nära faktor och viktigt värde.

Under många år har kommunen arbetat för att hitta etableringar som skapar arbetstillfällen och breddar utbudet på arbetsmarknaden året runt.

Arbetet för en större etablering i Varamobaden började 2009 och har sedan inneburit en del viktiga milstolpar – Både före och efter Lalandia kom in i bilden.

Juni 2009 – Idéprogram Varamobaden

Våren 2009 utarbetades ”Idéprogram för Varamobaden” som fungerar som vägledning för kommunens arbete i Varamobaden.

Programmet visar hur markområden ska användas och hur Varamobaden ska gestaltas. Flera av idéerna är genomförda och  kommunen arbetar kontinuerligt med utvecklingsarbete och konkreta åtgärder i området. Samhällsbyggnadsenheten arbetar med att ta fram detaljplaner för de områden som på något vis ska förändras.

September 2010 – Planprogram för Badstrandsvägen m.m. Varamon

Planprograms huvudinriktning är att de obebyggda ytorna inom området ska kunna tas i anspråk för olika kommersiella och turismorienterade verksamheter.

Programmet ger även förutsättningar för nya, med hänsyn till omläggningen av riksväg 50 nödvändiga, väganslutningar till Varamon samt nya gång– och cykelvägar inom området. Programmet bidrar också till att förbättra den i området ansträngda parkeringssituationen.

April 2014 – Förvärv av Folkets park och Motalabadet

För att skaffa sig rådighet över Varamonområdet och möjliggöra en större etablering inom besöksnäringen förvärvar Motala kommun Folkets Park, Motalabadet av Folkets hus och park-föreningen.

Maj 2014 – Stadsvision antas

I projektet Framtidens Motala – en utvecklingsplan för tillväxt, arbetade Motala kommun tillsammans med lokala och regionala aktörer fram en stadsvision och utvecklingsplan som ligger till grund för hur Motala utvecklas i samverkan.

December 2016 – Avsiktsförklaring

Danska Lalandia A/S, Motala kommun och Tillväxt Motala AB tecknade den 14 december 2016 en gemensam avsiktsförklaring.

Med avtalet som grund ville parterna undersöka möjligheten att etablera ett Lalandia – en anläggning som omfattar ett stort vattenland, ett sport- och upplevelsecenter och en semesterhusanläggning i Varamonområdet.

Februari 2017 – Förvärv av Folkets parks stugby

Motala kommun skapar ännu mer rådighet över Varamonområdet. Detta genom att köpa Folkets parks stugby med ett 20-tal uthyrningsstugor. Det genomförs genom ett förvärv av bolaget, AB Wettern som äger dem.

Mars 2017 – Förvärv av ”långgolfen”

Motala kommun har under en längre tid arbetat för att skaffa sig den rådighet som behövs i Varamonområdet för en större
besöksetablering. Köpet av stugbyn vid Folkets park var en viktig pusselbit som kompletterades med köpet av fastighet
Agneshög 3:2, i folkmun känd som ”långgolfen”.

April 2017 – Markanvisningsavtal

Den 5 april undertecknade Lalandia A/S och Motala kommun det markanvisningsavtal som ger bolaget ensamrätt och möjlighet att pröva sitt semesterkoncept i detaljplan. Samtidigt informerade kommunen om att man arbetar med möjligheten att förlägga en ny kommunal simhall i anslutning till konceptet.

Partnerna presenterade också skisser och tänkta placeringar för Motalaborna. Därmed är ytterligare ett steg taget mot den etablering som kan ge 300 nya arbetstillfällen och en halv miljon besökare per år till Motala. En investering på cirka en miljard kronor.

Avsiktsförklaring

Danska Lalandia A/S, Motala kommun och Tillväxt Motala AB tecknade den 14 december 2016 en gemensam avsiktsförklaring.

Båda parter ville härmed undersöka möjligheten att etablera ett Lalandia – en anläggning som omfattar ett stort vattenland, ett sport- och upplevelsecenter och en semesterhusanläggning i Varamonområdet.

Markanvisningsavtal

I april 2017 undertecknade kommunen det markanvisningsavtal som gav Lalandia ensamrätt och möjlighet att pröva sitt semesterkoncept i detaljplan.

Samtidigt informerade kommunen om att arbetet med att titta på möjligheten att förlägga en ny kommunal simhall i anslutning till Lalandias huvudanläggning påbörjats.

Vad är Lalandia?

Lalandia driver Skandinaviens två största semesteranläggningar – båda belägna i Danmark. Anläggningarna har vackra semesterboenden med 1,33 miljoner övernattningar om året.

Lalandia´s mission är att ge familjer med barn tid för samvaro och glädje. De har en gästnöjdhet som är mycket hög, 97,5%.

Den största attraktionen i anläggningarna är Aquadomen – äventyrsbadet.

Bilden visar Lalandias Aquadome i Billund, Danmark.
Bilden visar ett av Lalandias semesterhus i Danmark.

Varför vill Lalandia etablera sig i Motala?

Motala har ett vackert och attraktivt läge vid vattnet. Kommunen ligger i en spännande region med flera andra stora turistattraktioner vilket förväntas ge stora samverkansmöjligheter.

4,5 miljoner människor kan tack vare den goda infrastrukturen ta sig till Motala inom 3 timmar.

Detta tillsammans med Motalas ökade satsningar på näringsliv, turism och besöksverksamhet gjorde Motala attraktivt för Lalandias första utlandssatsning.

Lalandias visioner för Motala

 • Att skapa en regional samlingsplats för upplevelser, sport och kultur
 • Att samarbeta med andra regionala turistattraktioner
 • Att samarbeta med lokala idrottsföreningar och föreningar
 • Att skapa 300 jobb
 • Att ha 650 000 gäster om året​

Läs mer om Lalandia i Motala

Ansvar och roller

Arbetet med Lalandiaprojektet innebär en mycket stor bredd av frågor. Allt från turistekonomiska frågor till, träd som behöver tas ned eller bevaras, fladdermusinventering, parkeringar och mycket, mycket annat.

Kommunen satte tidigt, efter avsiktsförklaringen, samman en projektgrupp med bred kompetens. Under processen har vi behövt stärka kompetensen genom att anlita konsulter för att exempelvis projektleda delar av arbetet och för att ge stöd i bland annat juridiska frågor. Det varit hög prioritet att snabbt i processen ta hjälp med det vi själva inte kan.

Framtidens badanläggningar kräver hållbarhet och kloka miljövänliga, energisnåla material och lösningar. Varefter projektet kommer djupare in i dessa detaljfrågor behövs spetskompetens.

En kommun bygger en simhall högst vart 50:e år. Detta gör utmaningen ännu större än vid andra byggnationer.

Projektet leds nu via kommunens projektledningsenhet.

Samverkan

Projektgruppen har hela tiden arbetat för att ha en öppen process och kontinuerlig dialog. Med detta menas att det ska finnas en transparens  en öppenhet och transparens gentemot kommunmedborgarna och mellan kommunen och Lalandia under hela arbetet.

Kommunens externa samarbete gentemot exempelvis näringsliv och regionen är oerhört viktig i detta projekt. Det finns ett stort intresse för Lalandias etablering och vi ser redan positiva följdeffekter. Exempelvis i form av företag som visar intresse för att etablera sig i kommunen.

Genom olika nätverks och samverkansformer hålls omvärlden kontinuerligt informerad om var i processen projektet befinner sig. Kommunen får även, genom sin samverkan, värdefull input från till exempel grannkommuner med erfarenhet av exempelvis simhallsbyggnation.

Med andra ord – Kommunen samverkar med Lalandia tätt i detaljplaneprocessen samtidigt som vi samverkar med omvärlden i det stora projekt som Lalandias etablering innebär.

För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och vinner laga kraft. Totalt omfattas 282 500 kvadratmeter mark. I dessa ska förutsättningarna för etableringen klargöras.

Detaljplaneprocessen kan upplevas lång och omständlig, men det är för att vi enligt plan- och bygglagen måste ta in alla synpunkter och överväga alla aspekter.

Detaljplaner

Översiktskarta över detaljplaner
Aktuella detaljplaneområden i Varamon

Nuläge för detaljplanerna

Uppdaterad 2020-08-06

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 22 juli 2020 att de inte beviljar prövningstillstånd för besluten gällande rivningslov för Folkets park, Motalabadet (Mariebergsbadet) och befintligt bostadshus inom fastigheten Fjällskivlingen 1.

Beslutet innebär att Mark- och miljödomstolens avgörande står fast och att kommunen nu kan arbeta vidare med planerna för rivningsarbetet.

Uppdaterad 2020-07-02

Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering går vidare.
Mark- och miljööverdomstolen avslog samtliga fem överklaganden. Nu har det beslutet i sin tur överklagats till Högsta domstolen.

Uppdaterad 2020-06-05

Den 5 juni 2020 kom Mark- och miljööverdomstolen dom i frågan om vem som har rätt att överklaga beslut kring detaljplanerna. Domstolen konstaterar att en ideell förening har rätt att överklaga beslut om detaljplan om vissa villkor uppfylls. Den klagande parten uppfyller inte samtliga villkor och därför avslås överklagandet i samtliga fem detaljplaner.

Den klagande parten har möjlighet att överklaga beslutet till Högsta domstolen.

Själva sakfrågan, detaljplanerna, hanteras av mark- och miljödomstolen. När dom faller vet vi inte.

Uppdaterad 2020-01-27

Arbetet med detaljplanerna pågick under hela 2018 och den 10 december 2018 antogs dem i kommunfullmäktige. Samtliga detaljplaner är överklagade hos Mark- och miljödomstolen och kommunen inväntar nu deras beslut.

Överklagandeprocessen har pågått under hela 2019 och är nu i ett läge där Mark- och miljööverdomstolen ska avgöra om de klagande ska anses som sakägare eller inte. Hur lång överklagandeprocessen förväntas bli vet vi inte.

Politisk enighet för Lalandias etablering

Oavsett partitillhörighet – opposition eller majoritet – så är kommunens politiker överens om att Lalandias etablering är rätt väg att gå och att det tillför mycket positiva värden för Motala, regionen och Sverige.

I ett så långsiktigt och stort projekt som Lalandiaprojektet är detta mycket viktigt.  Arbetet, tankarna och planeringen i ett sådant projekt behöver sträcka sig längre än en mandatperiod. En samsyn även om den politiska majoriteten skiftar är viktig.

Kommunala beslutsmöten sker med vissa intervall och bereds enligt fasta arbetsformer. Politikerna involveras och informeras kontinuerligt i projektet för att kunna ta välgrundade beslut.

När det rör frågor som exempelvis strandskydd eller kulturvärden behövs samverkan med exempelvis Länsstyrelsen innan beslut kan tas.

Motalas sim- och sporthall öppnades 1970 och simhallen har sedan detta år varit Motala kommuns enda inomhusbad. Simhallens tekniska status har de senaste åren krävt ett ställningstagande till att renovera eller att bygga en helt ny simhall.

Kommunen arbetade, i samråd med aktiva föreningar, fram en behovsanalys för simhallsverksamhet. Denna låg till grund för förstudien som arbetades fram enligt det samverkansavtal som Motala kommun och Lalandia A/S beslutade om den 18 januari 2018.

Kommunen har nu i uppdrag att ta fram förslag på upphandlings- och entreprenadformer och arbetar för att etablera en ny simhall i anslutning till Lalandias huvudanläggning.

Investeringsprojektet ny simhall kalkyleras till totalt ca 300 m kr och finns upptaget i den ekonomiska planeringen för 2020 – 2022.

Läs mer om projektet ”Ny simhall”

Ny utbildning till badpedagog

Carlsunds utbildningscentrum startar, i samarbete med Motala simhall en utbildning till badpedagog. Utbildningen är den enda i sitt slag i länet. Läs mer om utbildningen

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej