Överförmyndarnämnden är gemensam för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner. Nämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag och utreder behov av insatser. Överförmyndarkansliet utreder och genomför beslut åt Överförmyndarnämnden.

Motala kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden i Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner. Nämnden ingår i Motala kommuns organisation. Tillsammans blir vi mer effektiva och klarar bättre av ökade mängder ärenden, lagkrav på vår verksamhet och långsiktig kompetens, rättssäkerhet och kostnadseffektivitet.

Överförmyndarnämnden har fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden fattar bland annat beslut om:

 • Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige rörande till exempel budget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och remisser
 • Delegationsordning
 • Arvodestaxa för ställföreträdare
 • Entledigande av ställföreträdare på grund av olämplighet
 • Häva avtal om samlevnad i oskiftat bo
 • Vitesföreläggande
 • Avslagsbeslut
 • Tveksamma beslutsärenden

Överförmyndarkansliet

Överförmyndarkansliet arbetar för för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner. Kansliet ligger i Motala kommun och har ansvar för beredning och verkställighet av nämndens beslut och för att planera och i övrigt administrera verksamheten. Kansliets uppdrag är att utöva tillsyn och handläggning av ärenden kring godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Det kan till exempel handla om att:

 • Granska redovisningshandlingar
 • Göra bedömningar i samtyckesprövningar
 • Fatta beslut i olika tillståndsfrågor
 • Skriva yttranden
 • Föredra ärenden i domstol
 • Rekrytera och utreda gode män och förvaltare
 • Utbilda gode män, förvaltare, förmyndare, externa kontakter
 • Upprätthålla register och personakter

Kansliet har också ansvar för beredning och verkställande av överförmyndarnämndens beslut. Överförmyndarkansliet ska planera och administrera den verksamhet som överförmyndarnämnden ansvarar för.

Kontakta överförmyndarnämnden

Adress:
Motala kommun
Överförmyndarnämnden
591 86 Motala

E-post:
overformyndaren@motala.se

Telefonnummer växel:
0141-22 50 00

Kontakta överförmyndarkansliet

Adress:
Motala kommun
Kommunledningsförvaltningen, Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndaren@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besökstid:
Besök bokas enligt överenskommelse. Mjölby kommun har mottagning på plats tisdagar 14:30-16:30 med undantag vid semesterperioden och särskilda händelser.

Fax:
0141-21 15 22

Kontakta förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i överförmyndarnämnden.

Fler kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter till kommunens verksamheter.

Överförmyndarnämndens sammanträden 2017

13 februari
20 mars
18 april
15 maj
12 juni
18 september
16 oktober
13 november
11 december