Begrepp i Kommunfullmäktige

Här följer korta förklaringar av några begrepp som förekommer i kommunfullmäktige.

Fråga

En ledamot som vill ha ett snabbt svar från någon i den styrande majoriteten kan muntligen eller skriftligen ställa en så kallad enkel fråga som ska handla om ganska enkla sakförhållanden. Frågan lämnas in innan sammanträdet börjar och ställs under sammanträdet då även svaret ges. Bara frågeställaren och den som svarar får delta i debatten. En enkel fråga leder inte till något beslut i fullmäktige.

Interpellation

En interpellation lämnas skriftligen före sammanträdet och riktar sig vanligen till en nämndordförande. Ärendet ska helst vara av större intresse för kommunen. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten. En interpellation ska besvaras skriftligt och leder inte fram till något beslut i fullmäktige.

Motion

En motion är ett skriftligt förslag som måste beredas. Beredning betyder att förslaget utreds och prövas från olika synpunkter av en beredning eller nämnd. Beredningen leder fram till ett förslag till svar på motionen som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

Bordläggning

Ett ärende bordläggs eller återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs i valärenden och om ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet. När ett ärende blivit bordlagt sker inte någon ytterligare beredning av ärendet. Varken beslutsunderlag eller beredande instans förslag till kommunfullmäktiges beslut får ändras. Ett bordlagt ärende skall behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde, om fullmäktige inte beslutar något annat.

Återremiss

När fullmäktige beslutat om återremiss skickas ärendet tillbaka för ytterligare beredning, till exempel kan mer fakta eller information tas fram som underlag för kommunfullmäktiges beslut. Vid återremiss kan även beredande instans ändra eller komplettera sitt förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej