Så styrs Motala kommun

Som medborgare och kund i kommunen har du möjlighet att påverka hur kommunen ska utvecklas och här kan du läsa om hur. Här hittar du också information om politisk styrning, kommunens ledningssystem, våra kärnvärden öppen, stolt och nyskapande, planeringsförutsättningar, Mål och Resursplan/budget, årsredovisning, medborgardialog och framtida visioner.

Medborgare påverkar i kommunen

Som medborgare och kund finns det flera sätt att påverka kommunen, läs mer om dialog och synpunkter och hur du kan påverka här. Medborgare i kommunen kan bland annat påverka genom att rösta i kommunvalet. Här kan du ta del av valresultat och mandatfördelning.

Politisk styrning

Politikerna väljs av medborgare i allmänna val vart fjärde år. Valresultat och mandatfördelning visar vilka som styr politiskt i Motala kommun. Politikernas framtida visioner för Motala kommun beskrivs i ett Lokalt utvecklingsprogram. Läs mer om kommunens organisation och politiska organisation här.

Ledningssystemet LedMot

LedMot är ett verktyg för att leda och styra kommunens verksamhet så att största möjliga nytta skapas för medborgare och kunder. Utgångspunkt är att genomföra den politik som en majoritet av medborgarna röstat fram i de allmänna valen. Strategiberedningen har till uppgift att följa upp hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar enligt ledningssystemet.

De bärande delarna i Motala kommuns ledningssystem LedMot är:

  • våra kärnvärden Öppen, Stolt och Nyskapande
  • organisation och roller
  • vision och politiska prioriteringar
  • målstyrning och uppföljning
  • verksamhetsutveckling och styrdokument

Här kan du läsa mer om LedMot: LedMot – Ledningssystem för Motala kommun (PDF, 715 kB)

Läs mer om ledning och styrning

Öppen, stolt och nyskapande

Våra kärnvärden är öppen, stolt och nyskapande. Kärnvärdena står för ett förhållningssätt som ska prägla hela den kommunala organisationen med förtroendevalda och anställda. Dialog om värderingar och förhållningssätt ska skapa en god kultur i vår organisation och nytta för medborgare och kunder. Alla Motala kommuns förtroendevalda och chefer har ett särskilt ansvar att som ledare för organisation leva efter och signalera kommunens kärnvärden.

Öppen

I Motala är vi öppna mot omvärlden och varandra. Vi är intresserade av vad som händer både i och utanför kommunen. Vi bidrar aktivt till hela regionens utveckling. I Motala är vi öppna och delaktiga. För oss är det naturligt att ständigt bygga nya relationer och etablera fruktbara nätverk. I Motala värnar vi en miljö och stämning där alla ska kunna känna sig välkomna, trygga och hemma, oavsett varifrån man kommer.

Stolt

I Motala ska vi våga stå för vilka vi är och varifrån vi kommer – och vara stolta över det. Här sträcker vi på ryggen och vet att vi kan och vill. Vi har stark framtidstro. I Motala skapar vi plats för det personliga uttrycket. Vi uppskattar olikheter och ser till att det nya välkomnas.

Nyskapande

I Motala är det lätt att vara nyskapande och kreativ. Här värnar vi det driftiga hos oss alla – både i det lilla och i det stora och strävar alltid efter att göra det enkelt att gå från ord till handling. Motala är en plats där en mångfald av människor och idéer kan mötas. I Motala har vi en vilja att ständigt utvecklas och gå framåt. Vi använder vår historia och samlade erfarenhet som språngbräda för fortsatt utveckling och tillväxt.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej