Internationell samverkan är en framgångsfaktor för en kommun som vill utvecklas i samklang med omvärlden. I internationella projekt och samarbeten kan vi få till oss ny kunskap, nya erfarenheter, idéer och inspiration som vi behöver i vårt eget utvecklingsarbete och för att vi ska uppnå våra politiska mål.

EU-Handslag

Vi stärker delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring beslut som fattas på EU-nivå.

Sweden Regio Emilia Network

Vi deltar i nätverket SERN som innebär stora möjligheter för kommunala förvaltningar, men också externa verksamheter att delta i.

Samverkan i praktiken

Vi samverkar i projekt med stöd av EU-medel inom EU-nätverket SERN men även i andra sammanhang. Vi har också utbyten med vänorter.

Policy för internationell samverkan

Motala kommun ska aktivt verka för ökad internationell samverkan, med prioritet på samarbete inom EU. Syftet är att uppnå vision och mål för Motalas utveckling, i enlighet med vad som uttrycks i det lokala utvecklingsprogrammet, LUP.

Policy för internationell samverkan

Vår verksamhet

Alla nämnder och förvaltningar deltar i internationella projekt eller har internationellt utbyte i en eller annan form, ofta med ekonomiskt stöd i EU:s fonder och program. Ett flertal projekt har tillkommit genom kommunens medlemskap i SERN – Sweden Emilia Romagna Network. De traditionella vänortsrelationerna har med tiden utvecklats till en mer resultatorienterad samverkan i hela landet. Det gäller också för Motalas vänortsrelationer, där en sådan samverkan utvecklats i relationerna med Hyvinge i Finland och Daugavpils i Lettland.

Motala kommun har ett nära samarbete med Region Östergötland i internationella frågor, men också med övriga kommuner i länet. Kommunen värdesätter också att den kompetens som finns vid EU-kontoret i Bryssel, vars uppgift är att bevaka vad som händer inom EU ur ett östgötskt perspektiv även kommer Motala till del.

Läs mer om internationell samverkan hos Region Östergötland:

Politisk styrning

Kommunfullmäktige beslutar om policy för internationell samverkan samt beslutar i frågor om vänortsavtal. Kommunstyrelsen tillhandahåller centralt stöd och utarbetar anvisningar för internationell samverkan, tecknar samarbetsavtal och ingår kommunalt partnerskap samt beslutar om medlemskap. Kommunstyrelse och nämnder ansvarar för att resurser avsätts som möjliggör internationell samverkan enligt Policy för internationell samverkan.

Kontakt

Har du frågor om hur Motala kommun jobbar med internationellt arbete? Kontakta oss på samhallsbyggnad@motala.se