Servicegaranti – Parkskötsel

Driftenheten inom Gata och park ansvarar för skötseln av kommunens parker, lekplatser och grönområden. Målsättningen är att du som besökare ska uppleva att stadens gröna miljöer är tillgängliga, trygga och attraktiva. Verksamheten ska vara nytänkande, effektiv och miljövänlig.

Vi garanterar

  • Maskinklippta gräsytor klipps minst 10 gånger per år.
  • Papperskorgar töms minst en gång per vecka.
  • Planteringen av sommarblommor är färdiga senast till Cykelveckan/Vätternrundan.
  • Kommunens lekplatser besiktigas av en extern besiktningsman en gång per år. Vi arbetar för att följa svensk standard för lekredskap.

Det här behöver vi:

  • Att du tar hand om ditt eget trädgårdsavfall inom din egen tomt.
  • Att du plockar upp efter din hund och använder avsedda papperskorgar.
  • Att du använder gemensamma grönytor så att inte andra störs eller hindras.

Uppföljning av servicegarantin

Tekniska nämndens servicegarantier följs upp och revideras årligen.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Vi lovar att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och i de fall vi inte gör det, rätta till eventuella fel. Om vi inte håller vad vi lovar vill vi veta det. Därför är det viktigt att du framför dina synpunkter och klagomål till oss.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej