Servicegaranti – Dagverksamhet

Socialnämnden

Dagverksamhet är till för dig som har en demenssjukdom. Om du är i behov av träning, samvaro eller andra aktiviteter som du inte kan få hemma, kan du bli beviljad dagverksamhet.

Vi garanterar

Genom vår service- och värdighetsgaranti för Dagverksamhet garanterar vi:

  • Du erbjuds ett besök för introduktion i dagverksamheten, senast inom två månader efter att du blivit beviljad dagverksamhet.
  • Din kontaktman gör en individuell planering tillsammans med dig senast inom fjorton dagar efter att du börjat på dagverksamheten. Planeringen dokumenteras i en genomförandeplan.
  • Det är viktigt för oss att du kan leva ett värdigt liv, får uppleva välbefinnande och trygghet under ditt deltagande i dagverksamheten och det är dina behov som styr hur du ska få dina insatser utförda.
  • Du träffar personal som är utbildad för att klara dina behov av hjälp och som har kännedom om dina behov av stöd och hjälp innan de börjar arbeta tillsammans med dig.
  • Du träffar personal som bär arbetskläder och har synlig namnskylt som visar att de tillhör dagverksamhetens personal.

Det här behöver vi

För att kunna bidra till att du får en bra dagverksamhet behöver vi följande:

  • Att du tar del av information om dagverksamheten för att veta vad insatsen innebär och vad du behöver göra för att kunna delta på ett så bra sätt som möjligt.
  • Att du snarast meddelar dagverksamheten om du inte komma någon gång, dock senast dagen innan den tid du ska delta.

Uppföljning av servicegarantin

Service- och värdighetsgarantin för dagverksamheten följs upp årligen och resultatet används för att förbättra verksamheten.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du upplever att garantin inte uppfylls vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du kan i första hand kontakta de personer som arbetar på dagverksamheten. Du kan också välja att kontakta chefen för dagverksamheten eller framföra dina åsikter genom att använda kommunens synpunktshanteringssystem.

Dina åsikter är viktiga och om något blivit fel vill vi snarast få reda på vad som hänt för att kunna rätta till det.

Kontakt

Telefonnummer:

Strandgården 1 0141-22 38 17

Strandgården 2 0141-22 38 18

Adress:

Strandvägens vårdboende
Strandvägen 20
591 36 Motala

Mer om Dagverksamhet

För att få insatsen dagverksamhet måste du ha ett beslut om bistånd. Ansökan gör du till socialkontoret i
Motala kommun.

Strandgårdens dagverksamhet har öppet helgfria vardagar mellan kl. 09.30 – 14.00. Personalen finns på plats mellan kl. 08.00 – 16.30.

Avgift för deltagande följer kommunens taxa för dagvård, vilket ingår i maxtaxan. Kostnader för måltider tillkommer. Dina resor till och från verksamheten görs med taxi. Taxiresorna till och från Strandgården är kostnadsfria och beställs via personalen.

Dagverksamheten utgår från en människosyn som betonar alla människors lika värde. Ett gott bemötande är utgångspunkten och verksamheten ska präglas av respekt för varje individs behov och förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv.

Dagverksamheten finns på Strandgården i Motala tätort, Strandvägen 20.

Aktiviteterna består i att med ett ”jagstärkande” förhållningssätt stimulera med vardagssysslor. Det är ett sätt att hålla minnesfunktionerna igång. Dagverksamhet är även en del av kommunens anhörigstöd.

Mer om äldreomsorg i Motala kommun

Verksamheten styrs främst av socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Verksamheten har ett verkställighetsansvar för insatser reglerade av dessa lagar. Äldreomsorg utförs av både kommunala egenregi och av externa utförare på uppdrag av kommunen. Ansvarsområden för äldreomsorgen är i huvudsak stöd i hemmet och särskilt boende.

Service- och värdighetsgaranti för utskrift

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej