Grafisk gul bild som visar människor i olika situationer och Motalasiluetter.

Bild: Play Reklamproduktion AB.

Medborgardialog

Utveckling av medborgares delaktighet och engagemang är en viktig fråga för Motala kommun.

Medborgardialog innebär en möjlighet för dig som invånare att tidigt i en utvecklingsprocess bidra med synpunkter, tankar och idéer i frågor som är av betydelse för väldigt många. Det kan gälla olika frågor som påverkar livet och framtiden i Motala. På så sätt bidrar medborgardialoger också till ett bättre underlag när en fråga bedöms som viktig inför vägval och politiskt beslut. Det gör att du som invånare blir en del av styrningen i Motala kommun. Du är viktig för oss.

För att vi ska lyckas på bästa sätt under en medborgardialog använder vi oss av olika metoder och verktyg.  Det kan till exempel vara genom något unikt framtaget webbverktyg, genom digitala frågeformulär, pappersformulär, dialogmöten eller genom sociala media med flera. Det ger oss bra möjligheter och underlag inför det fortsatta arbetet.

Ny översiktsplan

Just nu pågår ett stort arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Översiktsplanen ska visa hur vi i ett längre tidsperspektiv kan använda mark och vatten för bostäder, industri, handel, vägar, naturområden med mera. Kommuninvånarna fick möjlighet att delta i processen i en medborgardialog 2017.

Utveckling av Stora torget

En medborgardialog om Stora torgets utveckling och framtid genomfördes hösten 2016. Medborgarnas synpunkter låg till grund för den arkitekttävling som genomfördes i början av 2019. Nu pågår arbetet med projektering. Läs mer om den fortsatta processen.

Synpunkter och felanmälan

Om du har en allmän synpunkt på Motala kommuns hemsida eller vill göra en felanmälan har vi ett formulär för detta på webbplatsen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej