Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste ställda frågorna och dess svar. Finns inte din fråga med i listan nedanför hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna.

God man, förvaltare, förmyndare

Det är av största vikt att huvudmannen blir involverad i de beslut som rör bostadsbyte. Om denne på grund av sjukdom inte har förmåga att inse innebörden av en bostadsavveckling är det du som fattar beslut om bostadsbytet. I detta fall bör ett läkarutlåtande inhämtas. Som ställföreträdare ansvarar du för att allt går rätt till. Till exempel att huvudmannens bostad säljs till rätt värde, att önskemål om den nya bostaden tillgodoses med mera. Vid en försäljning av huvudmannens fastighet krävs överförmyndarnämndens samtycke.

Bostadsbytet är en viktig fråga, du ska därför diskutera frågan med huvudmannens närstående. För dig är det dock viktigt att det är dennes bästa och inte anhörigas önskemål som väger tyngst.

Som ställföreträdare har du ett ansvar för avveckling av huvudmannens bostad. Det uppstår ofta frågor om vem som ska göra vad i en flytt. Eftersom du ansvarar för förvaltning av huvudmannens egendom är det viktigt att du får vetskap om vilket lösöre som finns i bostaden. I detta fall kan du göra en förteckning över de föremål som finns i bostaden som kan vara av värde. Det är inte meningen att du ska förteckna varje kaffekopp och bestick utan mer generellt ange vilka möbler som finns med mera.

När det kommer till det praktiska så som packning, flytt och rensning av bostaden kan du exempelvis ta kontakt med en flyttfirma eller auktionsfirma, det kan även finnas frivilligorganisationer som erbjuder hjälp.

För att du för huvudmannens räkning ska få låna pengar eller handla på annat sätt som medför att huvudmannens sätts i skuld, krävs överförmyndarnämndens samtycke. Detta gäller även om du ska ingå borgensförbindelse för huvudmannen eller annan persons räkning.

En ställföreträdare kan med överförmyndarnämndens samtycke låna ut huvudmannens medel. Utlåningen ses då som en placering av huvudmannens medel. För att få överförmyndarnämndens medgivande behöver ställföreträdaren lämna in en ansökan och ange varför det är huvudmannen till nytta att låna ut sina medel. Utlåning får inte ske med medel som huvudmannen själv behöver till sitt uppehälle.

Uppgift

Vem hjälper till?

Betala räkningar, tilldela huvudmannen pengar

God man

 

Ansöka om bidrag, fonder och hjälpinsatser

God man

 

Överklaga beslut, bevaka rättigheter

God man

 

Sälja/köpa hus/lägenheter, säga upp hyresavtal, ansöka om nytt boende

God man

 

Hämta ut mediciner

Anhörig, boendepersonal[1], personlig assistent

 

Städa, vattna blommor, hänga upp gardiner

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

 

Promenera, gå på bio, fika

Anhörig, kontaktperson, ledsagare, personlig assistent

 

Påminna om möten, motivera och söka jobb

Anhörig, boendepersonal, kontaktperson, personlig assistent

 

Följa med till läkare

Anhörig, boendepersonal, ledsagare, personlig assistent

 

Handla

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

 

Klä på sig, äta, sköta hygien

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

 

[1] Med boendepersonal avses även boendestödjare och hemtjänst

Förmynderskap rör omyndigas ekonomiska tillgångar och övriga frågor där barnet behöver en företrädare. Förmyndaren ska förvalta barnens tillgångar och företräda barnet i alla angelägenheter som rör tillgångarna.

I första hand ska ställföreträdaren ta upp situationen med huvudmannen. Om ingen förbättring sker ska överförmyndarkansliet uppmärksammas på problematiken. Den gode mannen har även behörighet att ansöka om förvaltarskap för huvudmannen eller om godmanskapets upphörande. Då krävs dock att alla andra vägar har prövats först.

Har huvudmanen mist någon och blir dödsbodelägare? Det är din skyldighet att se till att din huvudman uppfyller sina skyldigheter som dödsbodelägare. Kan huvudmannen klara av att skriva under och samtycka till arvsskifte behöver inte överförmyndarkansliet kontaktas, om så inte är fallet ska du kontakta överförmyndarkansliet. Tillhör ni samma dödsbo, exempelvis förälder eller släkt, ska det tillsättas en extern god man.

Ställföreträdaren kontaktar överförmyndarkansliet och meddelar detta och överförmyndarkansliet hämtar registerutdrag från det kommunala invånarregistret. När en ställföreträdares uppdrag har upphört ska den som frånträder uppdraget inom en månad därefter lämna en sluträkning till överförmyndarkansliet beträffande egendom som har stått under ställföreträdarens förvaltning. Sluträkningen ska innehålla en redogörelse för förvaltningen under det löpande året fram till dess att ställföreträdarskapet upphörde.

Rekommendationen är att det finns verifikationer sparat 10 år tillbaka (preskriptionstid i brottsbalken vid till exempel förskingring).

De underlag som ska biläggas årsräkningen och redogörelsen framgår av checklistan som du hittar på sidan om redovisning och årsräkning.

Årsräkningen ska ha lämnats in före första mars till överförmyndarkansliet.

Ställföreträdaren fyller i och skickar in en ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto. Det görs genom e-tjänst eller blankett. Vid godmanskap ska även huvudmannen underteckna.