Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste ställda frågorna och dess svar. Finns inte din fråga med i listan nedanför hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna.

God man, förvaltare, förmyndare

Överförmyndarkansliet yttrar sig till tingsrätten om en god man eller förvaltare behövs eller inte.
Det är sedan tingsrätten som beslutar om en god man eller förvaltare ska beviljas eller inte.

Det beror på hur snabbt det går att hitta en person som vill bli god man/förvaltare. Det beror också på om din ansökan behöver kompletteras och hur lång tid som tingsrätten behöver för att fatta beslut. En ungefärlig tid kan vara tre månader. Om en ansökan är mycket akut kan det gå fortare.

Det är av största vikt att huvudmannen blir involverad i de beslut som rör bostadsbyte. Om denne på grund av sjukdom inte har förmåga att inse innebörden av en bostadsavveckling är det du som fattar beslut om bostadsbytet. I detta fall bör ett läkarutlåtande inhämtas. Som ställföreträdare ansvarar du för att allt går rätt till. Till exempel att huvudmannens bostad säljs till rätt värde, att önskemål om den nya bostaden tillgodoses med mera. Vid en försäljning av huvudmannens fastighet krävs överförmyndarnämndens samtycke.

Bostadsbytet är en viktig fråga, du ska därför diskutera frågan med huvudmannens närstående. För dig är det dock viktigt att det är dennes bästa och inte anhörigas önskemål som väger tyngst.

Som ställföreträdare har du ett ansvar för avveckling av huvudmannens bostad. Det uppstår ofta frågor om vem som ska göra vad i en flytt. Eftersom du ansvarar för förvaltning av huvudmannens egendom är det viktigt att du får vetskap om vilket lösöre som finns i bostaden. I detta fall kan du göra en förteckning över de föremål som finns i bostaden som kan vara av värde. Det är inte meningen att du ska förteckna varje kaffekopp och bestick utan mer generellt ange vilka möbler som finns med mera.

När det kommer till det praktiska så som packning, flytt och rensning av bostaden kan du exempelvis ta kontakt med en flyttfirma eller auktionsfirma, det kan även finnas frivilligorganisationer som erbjuder hjälp.

För att du för huvudmannens räkning ska få låna pengar eller handla på annat sätt som medför att huvudmannens sätts i skuld, krävs överförmyndarnämndens samtycke. Detta gäller även om du ska ingå borgensförbindelse för huvudmannen eller annan persons räkning.

En ställföreträdare kan med överförmyndarnämndens samtycke låna ut huvudmannens medel. Utlåningen ses då som en placering av huvudmannens medel. För att få överförmyndarnämndens medgivande behöver ställföreträdaren lämna in en ansökan och ange varför det är huvudmannen till nytta att låna ut sina medel. Utlåning får inte ske med medel som huvudmannen själv behöver till sitt uppehälle.

Uppgift

Vem hjälper till?

Betala räkningar, tilldela huvudmannen pengar

God man

 

Ansöka om bidrag, fonder och hjälpinsatser

God man

 

Överklaga beslut, bevaka rättigheter

God man

 

Sälja/köpa hus/lägenheter, säga upp hyresavtal, ansöka om nytt boende

God man

 

Hämta ut mediciner

Anhörig, boendepersonal[1], personlig assistent

 

Städa, vattna blommor, hänga upp gardiner

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

 

Promenera, gå på bio, fika

Anhörig, kontaktperson, ledsagare, personlig assistent

 

Påminna om möten, motivera och söka jobb

Anhörig, boendepersonal, kontaktperson, personlig assistent

 

Följa med till läkare

Anhörig, boendepersonal, ledsagare, personlig assistent

 

Handla

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

 

Klä på sig, äta, sköta hygien

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

 

[1] Med boendepersonal avses även boendestödjare och hemtjänst

Förmynderskap rör omyndigas ekonomiska tillgångar och övriga frågor där barnet behöver en företrädare. Förmyndaren ska förvalta barnens tillgångar och företräda barnet i alla angelägenheter som rör tillgångarna.

I första hand ska ställföreträdaren ta upp situationen med huvudmannen. Om ingen förbättring sker ska överförmyndarkansliet uppmärksammas på problematiken. Den gode mannen har även behörighet att ansöka om förvaltarskap för huvudmannen eller om godmanskapets upphörande. Då krävs dock att alla andra vägar har prövats först.

Har huvudmannen mist någon och blir dödsbodelägare? Det är din skyldighet att se till att din huvudman uppfyller sina skyldigheter som dödsbodelägare. Kan huvudmannen klara av att skriva under och samtycka till arvsskifte behöver inte överförmyndarkansliet kontaktas, om så inte är fallet ska du kontakta överförmyndarkansliet. Tillhör ni samma dödsbo, exempelvis förälder eller släkt, ska det tillsättas en extern god man.

Ställföreträdaren kontaktar överförmyndarkansliet och meddelar detta och överförmyndarkansliet hämtar registerutdrag från det kommunala invånarregistret. När en ställföreträdares uppdrag har upphört ska den som frånträder uppdraget inom en månad därefter lämna en sluträkning till överförmyndarkansliet beträffande egendom som har stått under ställföreträdarens förvaltning. Sluträkningen ska innehålla en redogörelse för förvaltningen under det löpande året fram till dess att ställföreträdarskapet upphörde.

Rekommendationen är att det finns verifikationer sparat 10 år tillbaka (preskriptionstid i brottsbalken vid till exempel förskingring).

De underlag som ska biläggas årsräkningen och redogörelsen framgår av checklistan som du hittar på sidan om redovisning och årsräkning.

Årsräkningen ska ha lämnats in före första mars till överförmyndarkansliet.

Ställföreträdaren fyller i och skickar in en ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto. Det görs genom e-tjänst eller blankett. Vid godmanskap ska även huvudmannen underteckna.

För att ställföreträdare på bästa sätt ska komma in i sitt nya uppdrag, få råd och stöd. De har lång erfarenhet av att vara god man och/ eller förvaltare.

I lagen står det att en god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. För att bedöma detta kontrolleras personen mot Kronofogden, polismyndighetens belastningsregister, socialregistret i vissa fall och UC kreditupplysningsföretag. Det finns inget formellt utbildningskrav för den som blir god man. Från 1 januari 2015 har överförmyndaren skyldighet att erbjuda den utbildning som gode män behöver för att de ska kunna utföra uppdraget på ett rättssäkert sätt.

Om du vill bli god man ska du lämna in en intresseanmälan till överförmyndarkansliet. Det gör du genom en blankett eller e-tjänst. När intresseanmälan har handlagts kontaktas du muntligen eller skriftligen av överförmyndarkansliet.

Om en god man eller förvaltare inte anses utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt kan den som vill framföra ett klagomål till överförmyndarkansliet som utreder frågan. Du klagar genom att fylla i en e-tjänst eller blankett. Om den gode mannen eller förvaltaren har misskött sitt uppdrag kan överförmyndarnämnden entlediga ställföreträdaren och tillsätta en ny god man. Läs mer om att klaga på god man eller förvaltare.

Använd ansökningsblankett som du hittar bland e-tjänster och blanketter. Ansökan ska sedan skickas in till tingsrätten i Linköping. Adressen finner du på blanketten. Det viktigaste är att du lämnar ditt samtycke i ansökan. Sedan finns det möjlighet att få hjälp med att fylla i resten.

Kan någon hjälpa mig ansöka?

Ja, till exempel anhörig, biståndshandläggare inom socialtjänst eller en kurator kan hjälpa dig att skriva ansökan. Om du har frågor kring ansökan kan du kontakta överförmyndarkansliet i Motala som handlägger Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner.

Den gode mannen eller förvaltaren har rätt till ett arvode för sitt uppdrag. Om uppdraget som god man eller förvaltare omfattar alla tre delarna bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person, ligger det genomsnittliga skattepliktiga arvodet på cirka 10 000 kronor per år.

Huvudregeln är att huvudmannen ska stå för arvodet själv i den mån hans/hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger gällande prisbasbelopp eller hans/hennes tillgångar under samma år överstiger två gånger prisbasbeloppet. Uppgifter om aktuellt prisbasbelopp anges till exempel på Statistiska centralbyråns hemsida.

Överförmyndarnämnden beslutade 2015 om att anta riktlinjer för arvodesgrundande inkomst och arvodesgrundande förmögenhet enligt 12 kap. 16 § föräldrabalken (FB). Dessa riktlinjer gäller från och med 1 januari 2016. Riktlinjer för arvodesgrundande inkomst och arvodesgrundande förmögenhet enligt 12 kapitel 16 § föräldrabalken (PDF, 83 kB).

Du själv om du har fyllt 18 år, en nära anhörig, läkare, socialtjänst och överförmyndaren.

Den största skillnaden är att godmanskapet är en stödform som kräver den enskildes samtycke. Förvaltarskapet är en tvångsåtgärd där den enskildes åsikter i princip är utan betydelse. Förvaltaren tar över den enskildes beslutsförmåga i de delar som faller inom uppdraget.

Förvaltarskap är ett uppdrag som tar tillvara sjukas, äldres och psykiskt stördas juridiska och ekonomiska rättigheter men är oftast en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp.

En god man har som uppdrag att ta tillvara sjukas, äldres och psykiskt stördas juridiska och ekonomiska rättigheter. Uppdraget är en frivillig insats.

Ställföreträdaren ska bara ha tillgång till de medel som krävs för den löpande ekonomin. Alla andra medel ska vara spärrade, enligt huvudregeln. Detta innebär att ställföreträdaren bara ska ha tillgång till ett konto för att sköta den ekonomiska förvaltningen; ta hand om inkomster och betala utgifter. Detta konto kallas ofta för transaktionskonto.

I många bankers system går det dock inte att spärra konton om det finns ett bankkort knutet till kontot. Det gör att det kan bli svårt att följa huvudregeln om att alla konton ska vara spärrade utom transaktionskontot. Om det inte går att få spärr på ett konto som ska vara spärrat är det viktigt att vara tydlig med det i nästa årsräkning. Ställföreträdaren ska dock avhålla sig från att göra uttag från det kontot.