Alla fastigheter har olika förutsättningar för att anordna enskilda avlopp. Beroende på geografiskt läge, markförhållanden, tomtstorlek och avstånd till dricksvattenbrunnar och grundvattenyta varierar möjligheterna för att anlägga ett avlopp.

Gör så här för att skaffa eget avlopp

 1. Ta del av informationen om eget avlopp. Här hittar du grundläggande information om olika avloppslösningar för att kunna ta ställning till vilken som passar på just din fastighet. Det går att välja andra lösningar än de som beskrivs här under förutsättningen att de uppfyller de krav som ställs. Här hittar du information om projektering av eget avlopp, exempelvis om situationsplan och längd- och tvärsektionsritningar.
  Ta gärna hjälp av en entreprenör eller konsult för att ta fram ett förslag på avloppslösning.
 2. Du skickar in ansökan till miljö- och hälsoskyddsenheten tillsammans med en situationsplan över tomten. Där ska avloppsanordning och egen samt grannars vattentäkt inom 200 meter redovisas. Resultat från markundersökningar som har utförts. Längd- och tvärsektion samt avvägningsritning kan behövas i vissa fall.
 3. Miljö- och hälsoskyddsenheten gör besök på fastigheten, oftast tillsammans med dig för att bedöma det inlämnade förslaget. Eventuellt krävs kompletterande uppgifter.
 4. Utförandet av avloppsanordningen kan ske när det skriftliga beslutet med tillhörande villkor har givits. Du som sökande ansvarar för att anordningen utförs enligt det givna beslutet.
 5. Innan anordningen återfylls ska miljö- och hälsoskyddsenheten ha möjlighet att slutbesiktiga den. Anmälan om slutbesiktning ska göras i god tid, minst tre dagar före återfyllnad av schaktmassor.
 6. Utförandeintyg med kontrollplan ska fyllas i och skickas in till miljö- och hälsoskyddsenheten när anordningen är färdigställd. Här kan du ladda ner utförandeintyg med kontrollplan.

Rekommenderade avstånd

 • Minst 50 meter till egen och närboendes vattentäkt.
 • Minst 30 meter till vattendrag (å, dike, sjö).
 • Minst 1 meter till högsta grundvattennivå och berg under infiltrationen.
 • Minst 10 meter till byggnad.
 • Högst 20 meter från slamavskiljare till uppställningsplats för slamsugningsbil.

Avstånden kan behöva utökas under vissa förhållanden.

Krav för tillstånd

För att anordna en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsenheten. För avloppsanläggning för endast bad, disk och tvättvatten ska anmälas göras till miljö- och hälsoskyddsenheten. I de flesta områdena med fritidsbebyggelse krävs dock tillstånd.

Det är du som avloppsinnehavare som har ansvar för att ditt avlopp fungerar som det ska och inte orsakar olägenheter.

Annan markägare eller sakägare

Om någon del av avloppsanordningen kommer att placeras på annans mark, ska skriftligt medgivande inhämtas från berörd markägare. Detta gäller även vid ledningsdragning genom väg och vid utsläpp i enskilt eller samfällt vattendrag. Intrång på annans mark kan lösas genom så kallat avtalsservitut. Kontakta lantmäteriet för närmare information. Det rekommenderas att skriftliga avtal om avloppsanordningens placering eller ledningsdragning skickas till inskrivningsmyndigheten för inskrivning i fastighetsregistret.

Ansök om eget avlopp

Ansökan/anmälan ska innehålla:

Innan tillstånd kan beviljas vill miljö- och hälsoskyddsenheten komma ut och titta på platsen.

Avgift

För handläggning av ditt ärende tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift av enligt gällande taxa. Denna är beslutad av kommunfullmäktige.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten för frågor:
miljo@motala.se
0141-22 54 30

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej