Livsmedelsinspektioner

Miljö- och hälsoskyddsenheten gör kontroller och inspektioner hos livsmedelsföretag. Här på webben och på facebookkontot Miljö- och hälsoskyddsenheten i Motala kan du se resultat av livsmedelsinspektioner.

Hur går en kontroll till?

Det är miljö- och hälsoskyddsenheten som utför livsmedelskontroller hos livsmedelsföretagen på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Vid kontrollerna bedöms både lokalen och företagens egna kontroll. Utifrån antal och typ av avvikelser ges ett utlåtande om livsmedelsföretagets förmåga att producera säkra livsmedel och uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.

Många livsmedelsföretag får avvikelser för att deras rutiner för att hantera livsmedel inte är tillräckligt bra. Det behöver inte betyda en akut hälsorisk för konsumenterna. Men det kan leda till att livsmedelshygienen och redligheten vid företaget gradvis blir sämre. De olika kontrollområdena hittar du här.

Inspektion

En inspektion är oftast oanmäld och ger en ögonblicksbild av hur företaget fungerar. Då miljö- och hälsoskyddsenheten inspekterar lokalen kontrolleras att det är rent och god ordning. Vi tittar även på underhåll så att allt är tätt, slätt och lätt att göra rent. Inspektörerna kontrollerar även temperaturer i kylar, frysar och nedkylningsskåp samt skadedjurskydd (nät för fönster, inga springor under portar med mera).

En viktig del i inspektionen är att kontrollera märkning på förpackade produkter och/eller på matsedlar. Dessutom kontrolleras den personliga hygienen hos kökspersonalen (kläder, smycken, hårskydd med mera). Däremot kontrolleras inte företagets egna rutiner i så stor utsträckning, utan kontrollen fokuserar på hur verksamheten sköts i praktiken.

Inspektionsresultat

Resultaten av våra utförda kontroller hittar du längst ner på denna sida. Har du frågor om någon särskild kontroll eller företag kan du kontakta någon av livsmedelsinspektörerna. Inspektionsresultaten publiceras normalt sett 1-4 arbetsdagar efter att kontrollen genomförs.

Vad betyder grön, gul och röd symbol

En grön symbol betyder att inga avvikelser finns, företaget sköter sin verksamhet bra och inspektören bedömer att ingen extra kontroll behövs.

En gul symbol betyder att bristerna var så många eller allvarliga att en extra kontroll behövs för att följa upp att avvikelserna rättas till. Får ett företag en gul symbol på listan betyder det inte att det är farligt att äta där men om företaget inte gör något åt bristerna kan det på sikt bli det.

En röd symbol betyder att bristerna bedöms vara så allvarliga att det finns uppenbara hälsorisker. Symbolen kan även betyda att företaget inte har gjort någonting åt sina tidigare brister trots upprepade kontrollbesök. I dessa fall kan miljö- och hälsoskyddsenheten tvingas att stänga eller vitesförelägga verksamheten.

Revision

En revision är föranmäld så att inspektören och den som är ansvarig för företaget får en chans att träffas. Vid revisionen fokuserar inspektören på att kontrollera hur verksamhetens egna rutiner fungerar och hur väl dessa rutiner fungerar i det dagliga arbetet. Man kan säga att en revision är en djupdykning i ett företags olika moment.

Provtagning

Som komplement till inspektion och revision kan även provtagning göras. Provtagningen används dels för att bekräfta att företagets rutiner fungerar eller för att följa upp att det företaget säger stämmer. Ett exempel på provtagning är mjukglassprover som tas för att kontrollera att glassförsäljarnas rengöringsrutin fungerar. Ett annat exempel är så kallade belastningsprover där företagaren själv har förpackat mat och satt ett bäst före- eller sista förbrukningsdatum på förpackningen. I de fallen kontrolleras att maten håller så lång tid som företaget har sagt.

Driva livsmedelsverksamhet, egenkontroll

Läs mer om att driva livsmedelsverksamhet och att göra egenkontroll här.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

Livsmedelsinspektioner per verksamhetsområde

H

Hotell, bed & breakfast, camping, vandrarhem, tillfälliga boenden

V

Vattenverk

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej