Planprocessen

Processen för att anta en detaljplan kan upplevas lång och omständlig, men det är för att vi enligt plan- och bygglagen måste ta in alla synpunkter och överväga alla aspekter.

Enligt plan- och bygglagen ansvarar kommunen för planering av mark- och vattenområden. Detaljplaneringen handlar om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. Sakägare och övriga berörda får möjlighet att ha synpunkter under planprocessen. Här nedan beskrivs den vanligaste processen som detaljplaner går igenom.

Under processen utreds:

  • Strandskydd och riksintressen
  • Trafik och vägtrafikbuller
  • Verksamhetsbuller
  • Infrastruktur gällande vatten/avlopp samt el/värme
  • Dagvattenhantering
  • Landskapsbild
  • Arkeologi
  • Geoteknik

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Postadress

Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/
Plan- och byggenheten
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej