Processen för att anta en detaljplan kan upplevas lång och omständlig, men det är för att vi enligt plan- och bygglagen måste ta in alla synpunkter och överväga alla aspekter. Det finns fyra olika sätt för kommunen att anta en ny detaljplan. Här kan du läsa om standardförfarande, utökat förfarande, begränsat förfarande och samordnat förfarande.

Plan- och bygglagen skiljer på fyra olika typer av förfarande för att anta en detaljplan. De kan användas i olika lägen och skiljer sig lite åt.

Standardförfarande

En majoritet av detaljplanerna kan handläggas enligt standardförfarande. Det kan kan tillämpas för detaljplaner som:

  • är förenliga med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna
  • inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan

Standardförfarande inleds med ett samrådsskede. Det är inte fastställt i lagen hur långt det ska vara, men i Motala är praxis minst fyra veckor. Efter samrådet sammanfattas inkomna synpunkter i ett förslag till granskningsutlåtande och planförslaget redigeras. Därefter kommer ett granskningsskede (lagstadgat minst två veckor) med underrättelse till berörda.  Efter granskningen kompletteras granskningsutlåtandet med synpunkter som kommit in och planförslaget görs färdigt inför antagandet. Därefter kommer antagandeskedet. Oftast är det samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut om att anta planen, men i särskilda fall  går de till kommunfullmäktige.

Utökat förfarande

Ett utökat förfarande ska tillämpas om något av kriterierna för standardförfarandet inte uppfylls. Utökat förfarande omfattar ett samrådsskede (lagstadgat minst tre veckor, lokal praxis 4-6 veckor), granskningsskede (lagstadgat minst tre veckor) med underrättelse till berörda och ett antagandeskede. Efter samrådet sammanfattas inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och planförslaget redigeras.

Synpunkter som kommit in under granskningen sammanfattas i ett granskningsutlåtande. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om samråd, granskning respektive antagande. I enstaka fall är det kommunfullmäktige som fattar beslut om antagandet.

Begränsat förfarande

Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. Det kan användas när detaljplaner ska upphävas eller vid planärenden som bara avser förlängning av genomförandetiden. Detaljplanen får inte vara av sådan karaktär att den ska handläggas med utökat förfarande.

Samordnat förfarande

När en detaljplan upprättas för ett ärende som även prövas enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om byggande av järnväg kan förfarandena enligt de olika lagarna samordnas. Syftet med samordningen är att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar. Om ärendena drivs parallellt kan samordning ske under samrådsskedet och vid kungörelsen. Om processerna inte löper parallellt kan kommunen exempelvis använda det material som tagits fram i det andra ärendet. Även om samordning sker behöver kommunen alltid ta fram de planhandlingar som krävs.

Kontakt

Adress
Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
591 86 Motala

E-post
samhallsbyggnad@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej