Tvättsvampen med flera (Lalandia område 1)

Publicerad: 10 oktober, 2019 kl 15:47

Område 1 Tvättsvampen (Lalandia) – Huvudanläggning, kommunal simhall, semesterbostäder

En detaljplan för del av kvarteret Tvättsvampen med flera har tagits fram. Tiden för granskning är nu avslutad.

Planhandlingar blev godkända av Plan- och miljönämnden 21 november 2018 och fördes vidare till kommunstyrelsen 28 november 2018. Handlingarna blev antagna i Kommunfullmäktige 10 december 2018.

Detaljplanen prövar en etablering av semesterkonceptet Lalandia. Föreliggande planförslag är en av fem separata detaljplaner som hanteras i ett sammanhang. Det gemensamma syftet med de fem detaljplanerna är att möjliggöra en etablering av Lalandia inklusive cirka 550 semesterbostäder i Varamon.

Planområdet omfattar del av kvarteret Tvättsvampen med flera som i dagsläget består av naturmark, minigolfbana och allmän parkering. Planen syftar till att möjliggöra en större besöksanläggning (semestercenter med badland, sport- och nöjesaktiviteter samt en kommunal simhall), byggnader för tillfällig vistelse (hotell, semesterbostäder), parkeringsytor samt naturområde.

Fastigheter som berörs är del av Agneshög 3:1 och del av Varamon 1:68. Området avgränsas i väster av Varamovägen, i öster av Delfinvägen, Jätten och Badvägen. Badstrandsvägen kommer fortsatt att passera genom planområdet. Motala kommun är markägare.

En miljökonsekvensbeskrivning visar att ett genomförande av planen medför betydande miljöpåverkan på landskapsbilden. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande.

Handlingar godkända av Plan- och miljönämnden och antagna av Kommunfullmäktige:

 1. Plankarta (PDF, 1,8 MB)
 2. Plan- och genomförandebeskrivning (PDF, 3,1 MB)
 3. Granskningsutlåtande (PDF, 717 kB)
 4. Lista inkomna granskningsyttranden (PDF, 345 kB)
 5. Samrådsredogörelse (PDF, 828 kB)
 6. Lista inkomna samrådsyttranden (PDF, 355 kB)
 7. Miljökonsekvensbeskrivning (PDF, 2,1 MB)
 8. Fladdermusinventering Varamon (PDF, 1,7 MB)
 9. SIMAIR-PM Beräkning 2017 (PDF, 7 kB)
 10. SIMAIR-PM Beräkning 2030 (PDF, 7 kB)
 11. Naturvärdesinventering i Varamonområdet (PDF, 1,9 MB)
 12. PM Stabilitet mot Delfinvägen (PDF, 625 kB)
 13. PM Kompletterande miljöteknisk markmiljöundersökning (PDF, 198 kB)
 14. Föroreningsgrad bild Delfinvägen (PDF, 39 kB)

Tillhörande utredningar med mera

Från granskning

 1. Plan och genomförandebeskrivning (PDF, 3,0 MB)
 2. Samrådsredogörelse (PDF, 828 kB)
 3. Lista – nummer och namn för inkomna yttrande (PDF, 355 kB)
 4. Illustration till plankarta (PDF, 1,9 MB)
 5. Länsstyrelsens samrådsyttrande (PDF, 2,4 MB)
 6. MKB Miljökonsekvensbeskrivning – granskningshandling (PDF, 3,0 MB)
 7. Översiktlig geoteknisk utredning (PDF, 1,8 MB)
 8. Naturvärdesinventering (PDF, 1,9 MB)
 9. Arkeologisk utredning etapp 1 (PDF, 3,7 MB)
 10. Trafikbullerutredning Gustavsvik (PDF, 1,0 MB)
 11. PM Grundvattenundersökning (PDF, 204 kB)
 12. Gestaltning område 1 Tvättsvampen – Lalandia i Motala kommun (PDF, 1,5 MB)
 13. Gestaltning område 2 Folkets Park – Semesterboenden vid Vättern (PDF, 3,5 MB)

Från samrådet

 1. Dagvattenutredning (PDF, 4,2 MB)
 2. Landskapsanalys Tvättsvampen
 3. Miljöteknisk markundersökning (PDF, 3,5 MB)
 4. Trafikbullerutredning (PDF, 3,8 MB)
 5. Trafikutredning (PDF, 2,6 MB)
 6. MKB, Miljökonsekvensbeskrivning (för samtliga fem planområden) (PDF, 3,1 MB)
 7. Programhandling Turism och fritid (PDF, 1,7 MB)
 8. Programkarta Turism och Fritid (PDF, 2,2 MB)
 9. Programhandling Badstrandsvägen (PDF, 1,5 MB)
 10. Programkarta Badstrandsvägen (PDF, 952 kB)
 11. Gestaltningsprogram Varamon 2014 (PDF, 16,6 MB)
 12. Idéprogram Varamobaden (PDF, 2,6 MB)
 13. HUI Turistekonomisk rapport 2017 (PDF, 3,6 MB)
 14. Naturvärdeinventering (PDF, 3,6 MB)
 15. Parkeringsutredning Varamobaden 20180306 (PDF, 1,9 MB)

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

E-post: samhallsbyggnad@motala.se

Telefon växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala