Turbinen 5 m fl, Bergsätter

Publicerad: 1 januari, 2021 kl 00:01

Turbinen 5 karta

Ett detaljplaneförslag har tagits fram för Turbinen 5 m fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvidgning av befintlig industri i form av en lastzon för last- och lossning av gods samt uppställning. Planen syftar även till att säkerställa dagvattenhanteringen i området samt att bibehålla naturvärden och upprätthålla den spridningskorridor som området utgör.

Planförslaget möjliggör för anläggandet av en lastzon samt en dagvattendamm för fastigheten Turbinen 5. Planförslaget säkerställer även att naturmark som tas i anspråk för lastzonen och dagvattendammen ersätts i syfte att bibehålla grönsläppet mot åkrarna nordväst om Bergsätter industriområde.

Vid planens utformning har hänsyn tagits till rådande förhållanden på platsen, såsom det angränsande diket, dikningsföretaget som omfattar diket, platsens förutsättningar för dagvattenhantering, platsens naturvärden och platsen betydelse som spridningskorridor.

Planområdet är beläget i Bergsätter industriområde i norra delen av Motala och omfattar delar av fastigheterna Turbinen 5, Ångpannan 1 och Bråstorp 1:8.

Detaljplaneförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, ÖP 06.

Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 november 2020 att genomföra samråd enligt reglerna för standardförfarande.

Planhandlingar

Utredningar

Samrådstiden för detaljplanen för Turbinen 5 m fl är nu avslutad.

Samrådstiden har varit förlängd med anledning av att ett samrådsmöte inte hölls på grund av rådande situation med smittspridning av coronaviruset/covid-19.

Under samrådstiden har planförslaget, miljöbedömningen samt utredningar funnits tillgängligt i kommunhusets foajé, Drottninggatan 2 i Motala samt på kommunens hemsida.

Möjligheten att lämna skriftliga synpunkter fanns till och med den 31 december 2020 via post eller e-post. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd- eller granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

e-post: samhallsbyggnad@motala.se
Telefon växel: 0141-22 50 00
Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala