Norra Bråstorp etapp 2

Publicerad: 23 november, 2020 kl 08:00

Orienteringskarta Norra BråstorpFörslag till detaljplan Norra Bråstorp etapp 2 är utställt för samråd mellan 23 november 2020 – 11 januari 2021.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra exploatering med bostadsbebyggelse. Detaljplanen kommer att möjliggöra en bostadsbebyggelse i form av tomter för villor, parhus, kedjehus, radhus samt skola/förskola, vård och flerbostadshus.

Detaljplanen syftar till en fortsatt utveckling av Norra Bråstorp där området mellan tidigare utbyggnadsetapp Norra Bråstorp etapp 1, Smedsby och riksväg 50 ska planläggas. Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen från 2006.

Plan- och byggenheten har tillsammans med länsstyrelsen bedömt att detaljplanen kan medföra betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed tagits fram och följer detaljplanens process.

Samtliga fastigheter inom planområdet är kommunägda. Området består till största del av fastigheten Bråstorp 1:38. Därutöver innehåller planområdet hela eller delar av fastigheterna Bråstorp 1:37, Bråstorp 1:39, Bråstorp 1:40, Bråstorp 1:41, Bråstorp 1:42, Bråstorp 1:44, Bråstorp 1:45, Bråstorp 1:49 och Bråstorp 1:50.

Samråd

Samråd pågår mellan den 23 november 2020 till den 11 januari 2021.

Samrådstiden är förlängd med anledning av att samrådsmöte inte kan hållas på grund av rådande situation med smittspridning av coronaviruset/covid-19.

Planhandlingar

Kungörelsemissiv (PDF, 153 kB)

Plankarta (PDF, 2,0 MB)

Planbeskrivning (PDF, 3,0 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning (PDF, 4,3 MB)

Utredningar

Akeologisk utredning steg 1 (PDF, 4,7 MB)

Översiktlig dagvattenutredning (PDF, 4,4 MB)

Detaljerad dagvattenutredning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2017 (PDF, 2,0 MB)

Fördjupad miljöteknisk markundersökning Mygghultstippen 2018  (PDF, 4,5 MB)

Fördjupad miljöteknisk markundersökning Asfaltstippen 2019 (PDF, 3,3 MB)

Fördjupad miljöteknisk markundersökning, PFAS planområdet 2020 (PDF, 3,5 MB)

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Mygghultstippen, Bråstorp etapp 3 & 4 (PDF, 2,2 MB)

Markteknisk undersökningsrapport MUR 2016 (PDF, 2,7 MB)

Geoteknisk PM 2016 (PDF, 823 kB)

Markteknisk undersökningsrapport MUR, utvidgat område 2020 inkl bilagor-w (PDF, 4,8 MB)

Geotekniskt PM, utvidgat område 2020 (PDF, 650 kB)

Naturinventering, anteckningar 2016 (PDF, 1,1 MB)

Samrådshandling, miljökonsekvensbeskrivning och utredningar går även att ta del av:

I kommunhusets foajé, Drottninggatan 2, Motala, under kontorstid.

Eventuella synpunkter kan sändas till plan- och byggenheten senast den 11 januari 2021, under adress: Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och byggenheten, 591 86 Motala eller med e-post samhallsbyggnad@motala.se

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

e-post: samhallsbyggnad@motala.se

Telefon växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala