Luxor 7 m.fl.

Publicerad: 21 september, 2020 kl 00:01

Ett detaljplaneförslag har tagits fram för Luxor 7 m. fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett antal nya användningssätt av tidigare Luxorfabrikens byggnader såsom restaurang, detaljhandel, kontor, hotell, vandrarhem, elevhem, besöksanläggningar, gymnasieskola, vuxenutbildning och verksamheter. Planförslaget möjliggör för en utökad byggrätt på 2000 m2 bruttoarea. Planförslaget möjliggör för en justering av Medevivägen och Luxorgatan så att sammanhängande gångvägar kan anläggas längs vägarna.

Planområdet är beläget nordväst om Motala centrum och omfattar fastigheterna Luxor 7 samt del av Innerstaden 1:91. Planområdet avgränsas av riksväg 50 i väst, Luxorgatan i söder, Medevivägen i öst och Carlsund utbildningscentrum i norr.

Detaljplaneförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, ÖP 06. Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan.

Samrådstiden för detaljplanen för Luxor 7 m. fl. är nu avslutad.

Samrådstiden har varit förlängd med anledning av att samrådsmöte inte hölls på grund av rådande situation med smittspridning av coronaviruset/covid-19.

Under samrådstiden har planförslaget, miljöbedömningen samt utredningar funnits tillgängligt i kommunhusets foajé, Drottninggatan 2 i Motala, och på huvudbiblioteket, Repslagaregatan 1 i Motala, samt på kommunens hemsida.

Möjligheten att lämna skriftliga synpunkter fanns till och med den 18 september 2020 via post eller e-post. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

e-post: samhallsbyggnad@motala.se
Telefon växel: 0141-22 50 00
Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala

Planhandlingar

Utredningar

 1. Bullerutredning – Detaljplan Luxor 7 Motala kommun, MiljöInvest AB, 2020-04-29
 2. Dagvattenutredning Luxor 7, Motala, ÅF Infrastructure AB, 2018-01-15 REV G 2020-04-22
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6
  Bilaga 7
 3. Efterbehandling av förorenat område på fastigheten Luxor 7, Gamla Luxorområdet i Motala, Suez, 2018-05-08
 4. Förslag på dagvatten- och skyfallshantering Luxor 7 och 5, Motala, AURUM, 2020-05-15.
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6
 5. Handelspolicy, Motala kommun, 2019-04-08
 6. Parkeringsutredning Luxor 7, AURUM 2020-04-30.
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6
  Bilaga 7
  Bilaga 8
  Bilaga 9
  Bilaga 10
  Bilaga 11
 7. Radongasinventering Luxor 7 Motala, LR-konsult & Installation AB, 2018-02-06
 8. Trafikflöden Luxor 7, Tyréns, 2020-03-24
 9. Trafikräkning Luxor 2 och 7 Motala, AURUM, 2017-11-10
 10. Trafikräkning översatt till ÅDT, Luxor 7, Tyréns, 2017-11-24
 11. Trafikutredning Luxor 7 -Tillkommande frågor, Tyréns, 2020-03-24
 12. Trafikutredning Luxor 7, Tyréns, 2019-10-09
 13. Utlåtande angående provtagning av inomhusluft och porgas i marken inom Luxorom-rådet maj 2018, Suez, 2018-06-13
 14. Verksamhetsbeskrivning och förslag på provtagningsplan för undersökning av föroreningssituationen på fastigheterna Luxor 2 och 7 i Motala, Suez, 2017-10-18
 15. Övergripande Riskbedömning Detaljplan Luxor 2 och 7 Motala, WSP, 2017-12-07
 16. Översiktlig miljöteknisk undersökning inom fastigheten Luxor 7 i Motala, Suez, 2017-12-11