Toppmurklan (Lalandia område 4)

Publicerad: 10 oktober, 2019 kl 15:52

Område 4 - Toppmurklan (Lalandia) - semesterbostäder

En detaljplan för del av kv. Toppmurklan har tagits fram har varit föremål för granskning.
Tid för granskning är nu avslutad.

Planhandlingar blev godkända av Plan- och miljönämnden 21 november 2018 och fördes vidare till kommunstyrelsen 28 november 2018. Handlingarna blev antagna i Kommunfullmäktige 10 december 2018.

Detaljplanen prövar en etablering av semesterkonceptet Lalandia. Föreliggande planförslag är en av fem separata detaljplaner som hanteras i ett sammanhang. Det gemensamma syftet med de fem detaljplanerna är att möjliggöra en etablering av Lalandia inklusive cirka 550 semesterbostäder i Varamobaden.

Planområdet omfattar det som i dagsläget är cirka 130 parkeringsplatser. Intill och mellan parkeringsytorna finns skogsmark och solitärträd. Genom området går en allmän gång- och cykelväg. Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Gång- och cykelvägen kommer att finnas kvar men förskjuts något västerut.

Fastigheten som berörs är del av Varamon 1:52. Området avgränsas i väster av del av kvarteret Toppmurklan, i öster av Varamovägen, i norr av Månvägen och i söder av Stjärnvägen. Motala kommun är markägare.

En miljökonsekvensbeskrivning visar att ett genomförande av planen inte medför betydande miljöpåverkan. En del av planområdet omfattas av strandskydd. Strandskyddet avses upphävas inom den delen av planområdet. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande.

Handlingar godkända av Plan- och miljönämnden och antagna av Kommunfullmäktige:

 1. Plankarta (PDF, 921 kB)
 2. Plan- och genomförandebeskrivning (PDF, 3,6 MB)
 3. Granskningsutlåtande (PDF, 666 kB)
 4. Lista inkomna granskningsyttranden (PDF, 344 kB)
 5. Samrådsredogörelse (PDF, 804 kB)
 6. Lista inkomna samrådsyttranden (PDF, 352 kB)
 7. Miljökonsekvensbeskrivning (PDF, 2,1 MB)
 8. Fladdermusinventering Varamon (PDF, 1,7 MB)
 9. SIMAIR-PM Beräkning 2017 (PDF, 7 kB)
 10. SIMAIR-PM Beräkning 2030 (PDF, 7 kB)
 11. Naturvärdesinventering i Varamonområdet (PDF, 1,9 MB)

Tillhörande utredningar med mera

Från granskning

 1. Översiktlig geoteknisk utredning (PDF, 1,8 MB)
 2. Naturvärdesinventering (PDF, 1,9 MB)
 3. Arkeologisk utredning etapp 1 (PDF, 3,7 MB)
 4. Trafikbullerutredning Gustavsvik (PDF, 1,0 MB)
 5. PM Grundvattenundersökning (PDF, 204 kB)
 6. Gestaltning område 1 Tvättsvampen – Lalandia i Motala kommun (PDF, 1,5 MB)
 7. Gestaltning område 2 Folkets Park – Semesterboenden vid Vättern (PDF, 3,5 MB)

Från samrådet

 1. Dagvattenutredning (PDF, 4,2 MB)
 2. Landskapsanalys Tvättsvampen
 3. Miljöteknisk markundersökning (PDF, 3,5 MB)
 4. Trafikbullerutredning (PDF, 3,8 MB)
 5. Trafikutredning (PDF, 2,6 MB)
 6. MKB, Miljökonsekvensbeskrivning (för samtliga fem planområden) (PDF, 3,1 MB)
 7. Programhandling Turism och fritid (PDF, 1,7 MB)
 8. Programkarta Turism och Fritid (PDF, 2,2 MB)
 9. Programhandling Badstrandsvägen (PDF, 1,5 MB)
 10. Programkarta Badstrandsvägen (PDF, 952 kB)
 11. Gestaltningsprogram Varamon 2014 (PDF, 16,6 MB)
 12. Idéprogram Varamobaden (PDF, 2,6 MB)
 13. HUI Turistekonomisk rapport 2017 (PDF, 3,6 MB)
 14. Parkeringsutredning Varamobaden (PDF, 1,9 MB)

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

E-post: samhallsbyggnad@motala.se

Telefon växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala