Folkets Park 1 med flera (Lalandia område 2)

Publicerad: 10 oktober, 2019 kl 15:49

Område 2 - Folkets Park (Lalandia) - semesterbostäder

Område 2 - Folkets Park (Lalandia) - semesterbostäder

En detaljplan för Folkets Park 1 med flera har tagits fram. Tiden för granskning är nu avslutad.

Planhandlingar blev godkända av Plan- och miljönämnden 21 november 2018 och fördes vidare till kommunstyrelsen 28 november 2018. Handlingarna blev antagna i Kommunfullmäktige 10 december 2018.

Detaljplanen prövar en etablering av semesterkonceptet Lalandia. Föreliggande planförslag är en av fem separata detaljplaner som hanteras i ett sammanhang. Det gemensamma syftet med de fem detaljplanerna är att möjliggöra en etablering av Lalandia inklusive cirka 550 semesterbostäder i Varamobaden.

Planområdet omfattar Folkets Park 1 med flera som i dagsläget består av byggnader (stängt sedan 2016) med tillhörande parkområde som är öppet vissa tider, allmän parkering, Motalabadet med utomhusbassäng (stängd sedan 2017), Wetternbyn en semesterby med cirka 20 stugor, åkermark och naturmark. Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse med tillhörande serviceanläggningar och parkeringsytor samt att säkerställa allmänhetens tillträde genom området.

Fastigheter som berörs är Folkets Park 1, Folkets Park 2, Folkets Park 3, del av Råssnäs 2:27 och del av Råssnäs 2:28. Området avgränsas i norr av Vätterns strand, i öst och sydväst av villaområden. Motala kommun är markägare.

En miljökonsekvensbeskrivning visar att ett genomförande av planen medför betydande miljöpåverkan på strandskyddet, landskapsbilden och kulturmiljön. En del av området omfattas av strandskydd. Strandskyddet avses upphävas inom planområdets kvartersmark. Planen säkerställer även fortsatt fri passage utmed stranden genom befintlig strandpromenad samt på tre ställen genom området. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande.

Handlingar godkända av Plan- och miljönämnden och antagna av Kommunfullmäktige:

 1. Plankarta (PDF, 2,2 MB)
 2. Plan- och genomförandebeskrivning (PDF, 3,8 MB)
 3. Granskningsutlåtande (PDF, 781 kB)
 4. Lista inkomna granskningsyttranden (PDF, 350 kB)
 5. Samrådsredogörelse (PDF, 843 kB)
 6. Lista inkomna samrådsyttranden (PDF, 355 kB)
 7. Miljökonsekvensbeskrivning (PDF, 2,1 MB)
 8. Fladdermusinventering Varamon (PDF, 1,7 MB)
 9. SIMAIR-PM Beräkning 2017 (PDF, 7 kB)
 10. SIMAIR-PM Beräkning 2030 (PDF, 7 kB
 11. Naturvärdesinventering i Varamonområdet (PDF, 1,9 MB)
 12. PM Erosionsskydd Varamon (PDF, 145 kB)

Tillhörande utredningar med mera

Från granskning

 1. Översiktlig geoteknisk utredning (PDF, 1,8 MB)
 2. Naturvärdesinventering (PDF, 1,9 MB)
 3. Arkeologisk utredning etapp 1 (PDF, 3,7 MB)
 4. Trafikbullerutredning Gustavsvik (PDF, 1,0 MB)
 5. PM Grundvattenundersökning (PDF, 204 kB)
 6. Gestaltning område 1 Tvättsvampen – Lalandia i Motala kommun (PDF, 1,5 MB)
 7. Gestaltning område 2 Folkets Park – Semesterboenden vid Vättern (PDF, 3,5 MB)

Från samrådet

 1. Miljöteknisk markundersökning (PDF, 3,5 MB)
 2. Parkeringsutredning Varamobaden (PDF, 1,9 MB)
 3. Trafikbullerutredning (PDF, 3,8 MB)
 4. Trafikutredning (PDF, 2,6 MB)
 5. MKB, Miljökonsekvensbeskrivning (samrådshandling) (PDF, 3,1 MB)
 6. Programhandling Turism och fritid (PDF, 1,7 MB)
 7. Programkarta Turism och Fritid (PDF, 2,2 MB)
 8. Programhandling Badstrandsvägen (PDF, 1,5 MB)
 9. Programkarta Badstrandsvägen (PDF, 952 kB)
 10. Gestaltningsprogram Varamon 2014 (PDF, 16,6 MB)
 11. Idéprogram Varamobaden (PDF, 2,6 MB)
 12. HUI Turistekonomisk rapport 2017 (PDF, 3,6 MB)
 13. Kulturmiljöinventering (PDF, 21,3 MB)
 14. Kulturmiljö – åtgärdsförslag (PDF, 4,3 MB)
 15. Dagvattenutredning (PDF, 4,4 MB)

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

E-post: samhallsbyggnad@motala.se

Telefon växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala