Fjällskivlingen 1 (Lalandia område 3)

Publicerad: 10 oktober, 2019 kl 15:50

Område 3 - Fjällskivlingen (Lalandia) - semesterbostäder

En detaljplan för Fjällskivlingen 1 m fl. har tagits fram. Tiden för granskning är nu avslutad.

Planhandlingar blev godkända av Plan- och miljönämnden 21 november 2018 och fördes vidare till kommunstyrelsen 28 november 2018. Handlingarna blev antagna i Kommunfullmäktige 10 december 2018.

Detaljplanen prövar en etablering av semesterkonceptet Lalandia. Föreliggande planförslag är en av fem separata detaljplaner som hanteras i ett sammanhang. Det gemensamma syftet med de fem detaljplanerna är att möjliggöra en etablering av Lalandia inklusive cirka 550 semesterbostäder i Varamobaden.

Planområdet omfattar Fjällskivlingen 1 som i dagsläget i den östra delen består av 12 campingstugor. I den västra delen finns ett bostadshus från 1920-talet (före detta Lundgrens café). Inom området finns gles tallskog med storvuxna träd. Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse.

Fastigheten som berörs är Fjällskivlingen 1. Området avgränsas i väster av strandpromenaden, i öst av befintlig bebyggelse intill Varamovägen, i norr av Fågelvägen och i söder av Stormvägen. Motala kommun är markägare.

En miljökonsekvensbeskrivning visar att ett genomförande av planen inte medför betydande miljöpåverkan. En del av planområdet omfattas av strandskydd. Strandskyddet avses upphävas inom den delen av planområdet. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande.

Handlingar godkända av Plan- och miljönämnden och antagna av Kommunfullmäktige:

 1. Plankarta (PDF, 802 kB)
 2. Plan- och genomförandebeskrivning (PDF, 2,7 MB)
 3. Granskningsutlåtande (PDF, 572 kB)
 4. Lista inkomna granskningsyttranden (PDF, 345 kB)
 5. Samrådsredogörelse (PDF, 640 kB)
 6. Lista inkomna samrådsyttranden (PDF, 354 kB)
 7. Miljökonsekvensbeskrivning (PDF, 2,1 MB)
 8. Fladdermusinventering Varamon (PDF, 1,7 MB)
 9. SIMAIR-PM Beräkning 2017 (PDF, 7 kB)
 10. SIMAIR-PM Beräkning 2030 (PDF, 7 kB)
 11. Naturvärdesinventering i Varamonområdet (PDF, 1,9 MB)

Tillhörande utredningar med mera

Från granskning

 1. Gestaltning område 1 Tvättsvampen – Lalandia i Motala kommun (PDF, 1,5 MB)
 2. Gestaltning område 2 Folkets Park – Semesterboenden vid Vättern (PDF, 3,5 MB)
 3. Översiktlig geoteknisk utredning (PDF, 1,8 MB)
 4. Naturvärdesinventering (PDF, 1,9 MB)
 5. Arkeologisk utredning etapp 1 (PDF, 3,7 MB)
 6. Trafikbullerutredning Gustavsvik (PDF, 1,0 MB)
 7. PM Grundvattenundersökning (PDF, 204 kB)

Från samrådet

 1. Miljöteknisk markundersökning (PDF, 3,5 MB)
 2. Parkeringsutredning Varamobaden (PDF, 1,9 MB)
 3. Trafikbullerutredning (PDF, 3,8 MB)
 4. Trafikutredning (PDF, 2,6 MB)
 5. MKB, Miljökonsekvensbeskrivning (för samtliga fem planområden) (PDF, 3,1 MB)
 6. Programhandling Turism och fritid (PDF, 1,7 MB)
 7. Programkarta Turism och Fritid (PDF, 2,2 MB)
 8. Programhandling Badstrandsvägen (PDF, 1,5 MB)
 9. Programkarta Badstrandsvägen (PDF, 952 kB)
 10. Gestaltningsprogram Varamon 2014 (PDF, 16,6 MB)
 11. Idéprogram Varamobaden (PDF, 2,6 MB)
 12. HUI Turistekonomisk rapport 2017 (PDF, 3,6 MB)
 13. Kulturmiljöinventering (PDF, 21,3 MB)
 14. Dagvattenutredning (PDF, 4,4 MB)

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

E-post: samhallsbyggnad@motala.se

Telefon växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala