Facklan 4, Lyckorna

Publicerad: 29 juni, 2020 kl 08:00

Facklan-4 i Motala

Detaljplan för Facklan 4 med flera, Motala kommun

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Motala tätort och avgränsas av Storgatan i söder, Luxorgatan i väster och Medevivägen i norr. Planområdet omfattar de centrala och östra delarna av kvarteret Facklan och del av den kommunala fastigheten Innerstaden 1:91, ett parkstråk som i öster gränsar mot Lyckornas gård.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus i upp till 15 våningar. Byggnaden föreslås även kunna inrymma hotell och mindre verksamhetslokaler. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra ett parkeringshus och ett parkeringsdäck för bostäder och hotell samt markparkering och en ny transformatorstation för elförsörjning av den nya bebyggelsen.

Detaljplanen är i överensstämmelse med gällande översiktsplan för Motala kommun, ÖP 06, där planområdet är utpekat för främst bostäder.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

E-post: samhallsbyggnad@motala.se

Telefon växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala

Planhandlingar

Utredningar

  1. Facklan Skuggstudie 2019-12-19, White arkitekter
  2. GeoPM01 Facklan – SH 2020- 06-08, MälarGeo
  3. GeoPM02 P-hus norr om Facklan – SH 2020-06-08, MälarGeo
  4. Kv Facklan 4 Trafikbullerutredning 2020-05-14, Soundcon
  5. Kv Facklan dagvattenutredning 2020-05-11, Tyréns
  6. Översiktlig Miljöteknisk markundersökning (MTU) Facklan inkl. bilagor 2020-05-29, Tyréns
  7. PM trafikanalys Facklan 2019-09-26, Tyréns