Djurkälla 10:62 med flera

Publicerad: 10 oktober, 2019 kl 15:43

Detaljplanen för Djurkälla 10:62 med flera är fördröjd i väntan på att planprogrammet för Bromma, Kärsby och Djurkälla ska godkännas.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra omvandling till permanentbostäder från fritidshusbebyggelse. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra nybyggnad av småhusbebyggelse för friliggande villor i området Djurkälla. Detaljplanens avgränsning och därmed bostadsområdets omfattning får bestämmas med utgångspunkt i de förutsättningar som identifieras som begränsande faktorer. Kommunen avser att sanera bland enskilda avlopp i området genom att bygga ut kommunalt vatten- och spillvatten. Detta kommer att minska risken för påverkan på Vättern som riksintresse och dricksvattentäkt.

Planavtal har tecknats med markägare för området angående förtätning med nya tomter. För befintlig bebyggelse gäller att den dag bygglov söks för permanentbostad kommer en planavgift att ingå i bygglovsavgiften som täcker kostnaderna för planläggningen.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

E-post: samhallsbyggnad@motala.se

Telefon växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala