Tellus 1, Väster, Motala kommun

Publicerad: 30 mars, 2020 kl 08:00

Detaljplan för Tellus 1, Väster, Motala kommun påbörjar sitt granskningsskede 12 oktober – 9 november 2020 beslutat av samhällsbyggnadsnämnden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med nya byggnader som ska inrymma bostäder, lss-boende, förskola samt centrumverksamhet. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra ett parkeringshus i östra delen av fastigheten samt markparkering. Förslaget möjliggör förtätning med nya bostäder i den södra och norra delen av fastigheten.

Planområdet ligger i västra Motala cirka 2 km från Motala centrum mellan Agneshög och Gustavsvik. Planområdet avgränsas av Råssnäsvägen i söder och Agneshögsgatan i norr samt Råssnästorget och den rivna Råssnässkolan i väster. Planområdet omfattar fastigheten Tellus 1.

Detaljplanen är i överensstämmelse med gällande översiktsplan för Motala kommun, ÖP 06, där planområdet är utpekat för främst bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den nya detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. Förslaget till detaljplan handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande.

Samråd kring förslaget till detaljplan har genomförts enligt reglerna för standardförfarande under tiden 30 mars – 11 maj 2020 . Inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse med kommentarer.

Under granskningstiden 12 oktober – 9 november 2020 finns förslaget tillgängligt i Kommunhusets foajé, Drottninggatan 2, och på Huvudbiblioteket i Folkets Hus, Repslagaregatan 1, Motala. Förslaget finns även på kommunens hemsida www.motala.se/planer.

Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 9 november 2020 till Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Plan- och byggenheten, 591 86 Motala eller med e-post till samhallsbyggnad@motala.se.

 Läs mer i planhandlingar:

Utredningar:

 1. Agneshögsgatan 2011-11-16 (PDF, 179 kB)
 2. Agneshögsgatan (PDF, 85 kB)
 3. Bilaga 1 – Ytavrinningsvägar instängda områden (PDF, 2,8 MB)
 4. Bilaga 2 – Prioriterat (PDF, 2,8 MB)
 5. Buller Tellus Motala (PDF, 108 kB)
 6. NVP (Bild) (PDF, 34 kB)
 7. Rapport – Motala ytavrinning (PDF, 3,9 MB)
 8. Råssnäsvägen 07-21 30 km (PDF, 77 kB)
 9. Råssnäsvägen 21-07 50 km (PDF, 77 kB)
 10. Tarfikmätning (XLSX, 10 kB)
 11. Tellus 1 1010 (1) (PDF, 2,6 MB)
 12. Tellus 1 1010 (2) (PDF, 2,7 MB)
 13. Trädinventering SBB (PDF, 2,4 MB)

Annat underlag lämnas vid begäran.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Johannes Norberg, ansvarig planarkitekt på enheten för fysisk planering. Telefonnummer: 0141-22 26 66

E-post till  johannes.norberg@motala.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fysisk planering
591 86 Motala

Du kan också skicka e-post till samhallsbyggnad@motala.se.