Del av Gavotten 1, Verkstadstorget

Publicerad: 7 december, 2020 kl 00:01

Gavotten -orienteringskartaEtt detaljplaneförslag har tagits fram för del av Gavotten 1. Syftet med detaljplanen är ändra användningen allmän plats (gång- och cykel) i norra delen av fastigheten Gavotten 1 till kvartersmark (H) och därigenom att bekräfta den markanvändningen som pågår inom berört planområde.

I gällande detaljplan har det blivit ett karttekniskt fel. Den ytan som ligger precis norr om den befintliga livsmedelsbutiken har felaktigt planlagts för allmän plats (gång- och cykel) och behöver därför ändras till kvartersmark för att säkerställa faktisk markanvändning för handelsändamål.

Planområdet är beläget vid Verkstadstorget inom området Motala verkstad, cirka 1,5 km nordöst om Motala centrum och omfattar en del av fastigheten Gavotten 1.

Detaljplaneförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, ÖP 06.

Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 november 2020 att genomföra samråd enligt reglerna för standardförfarande.

Samråd pågår för detaljplanen för del av Gavotten 1 mellan 7 december 2020 – 11 januari 2021.

Samrådstiden är förlängd med anledning av att ett samrådsmöte inte kommer att hållas på grund av rådande situation med smittspridning av coronaviruset/covid-19.

Under samrådstiden finns planförslaget och miljöbedömning tillgängliga i Kommunhusets foajé, Drottninggatan 2 i Motala. Förslaget finns även på kommunens hemsida.

Eventuella synpunkter ska sändas skriftligt till Plan- och byggenheten senast den 11 januari 2021, via post: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggenheten, 591 86 Motala eller via e-post: samhallsbyggnad@motala.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd- eller granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingar

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

e-post: samhallsbyggnad@motala.se
Telefon växel: 0141-22 50 00
Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala