Bromma, Kärsby och Djurkälla, Motala kommun

Publicerad: 3 februari, 2020 kl 08:00

Detaljplaneprogrammets syfte är att utreda förutsättningarna och sätta ramarna för en framtida tätortsutbyggnad av Motala stad. Programmet ska förmedla en bild av en önskvärd och möjlig framtid för området. Planprogrammet ska även utgöra underlag och vara vägledande för fortsatt detaljplanering och utbyggnad av vatten och spillvatten. Planprogrammets syfte är likaledes att visa på möjligheterna till en långsiktigt god och hållbar utveckling i Bromma, Kärsby och Djurkälla.

I Bromma, Kärsby och Djurkälla finns många knäckfrågor och osäkerheter som inte kan redas ut helt och fullt under själva programarbetet. Planprogrammet ska ses som en inriktning vid framtida utveckling i området. Programmet tydliggör vilka förutsättningar, konsekvenser och åtgärder som krävs för att genomföra det som föreslås.

Programområdet avgränsas i söder av Varamon, i öster av riksväg 50 och Illersjö, i norr av Djurkällaplatån, i väster av de öppna markerna vid Djurkälla samt i sydväst av Vättern. Programområdet ligger nära Motala stad och är cirka 2,5 kvadratkilometer (cirka 250 hektar) stort. I programområdet ingår de kommunägda fastigheterna Illersjö 1:3 och del av Bråstorp 1:50. Resterande fastigheter är privatägda. Planprogrammet stämmer väl överens med översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och följer samma samrådstid som detaljplaneprogrammet. Konsekvenserna av det kommande planprogrammets genomförande beskrivs i samrådshandlingen och i miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen bedömer att detaljplaneprogrammets förslag ger en måttlig betydande miljöpåverkan. Planprogrammet bedöms också som mer positivt än nollalternativet.

Samråd för planprogram Bromma, Kärsby och Djurkälla är avslutat.

Läs mer i planhandlingar:

Utredningar:

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

e-post: samhallsbyggnad@motala.se
Telefon växel: 0141-22 50 00
Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala