Bråta hagar, del av Olivehult 10:3 m.fl., Motala kommun

Publicerad: 28 september, 2020 kl 08:00

Detaljplan för Bråta hagar har tagits fram och varit föremål för samråd. Inkomna synpunkter bearbetas och planförslaget justeras nu inför nästa skede.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra exploatering för en blandad bostadsbebyggelse i västra Borensberg. Planen inrymmer ett drygt 70-tal villatomter samt möjliggör flerbostadshus, par-, rad- och kedjehus samt förkola/skola. Detaljplanen stämmer överens med fördjupande översiktsplan för Borensberg, FÖP 2013.

Samråd

Samråd har pågått mellan den 28 september till den 9 november 2020.

Inkomna synpunkter bearbetas och planförslaget justeras nu inför nästa skede (granskning).

Planhandlingar

Utredningar

Annat underlag lämnas vid begäran.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

e-post: samhallsbyggnad@motala.se

Telefon växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala