Motala koping

Fastigheter

Hos Lantmäteriet kan du få hjälp med frågor kring din fastighet, till exempel om du vill dela din fastighet eller ta reda på var fastighetens gräns går. Läs mer om fastigheter och namnsättning av gator och adresser.

Lantmäteriförrättning

Lantmäterimyndigheten hjälper dig att bilda och ändra fastigheter inom Motala kommun. Förändringar av fastighetsindelningen sker genom lantmäteriförrättning.

I en lantmäteriförrättning kan vi således ändra befintliga fastigheter eller skapa nya. Rättigheter, servitut för ledningar eller andra ändamål kan upplåtas. För samverkan mellan fastigheter, till exempel gällande enskilda vägar, kan gemensamhetsanläggning inrättas. Om fastighetsindelningen är oklar kan gränser eller rättigheter utredas och klarläggas i en lantmäteriförrättning.

Kostnaden för en lantmäteriförrättning debiteras enligt en taxa som är enhetlig för hela landet. Vill du veta hur vi arbetar med en förrättning så läs mer i ”Frågor och svar” nedan.

Namnsättning av gator och adresser

Nya namn på gator och kvarter föreslås av samhällsbyggnadsenheten, ofta i samband med framtagandet av nya detaljplaner. Samhällsbyggnadsnämnden fattar sedan beslut i dessa ärenden.

Adressättning

En belägenhetsadress är ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater och består av två delar: adressområde och adressplats. Adressområde är oftast ett gatunamn, på landsbygden ett trakt- eller bynamn. Adressplats är alltid ett nummer, ibland kompletterat med en bokstav.

Lägenhetsnummer

Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska varje bostadslägenhet vara försedd med ett lägenhetsnummer. Fastighetsägaren föreslår ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Kommunen fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut.

Lägenhetsregistret innehåller förutom lägenhetsnummer information om antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori. Lägenhetsregistret används bland annat till folkbokföring och för framtagning av statistik om hushåll och bostäder.

Anmäl förändringar i lägenhetsbeståndet

Vid förändringar i lägenhetsbeståndet ska fastighetsägaren anmäla detta senast en månad efter färdigställandet. Vill du göra förändringar har vi en blankett för Flerbostadshus inklusive specialbostäder och en för Småhus inklusive fritidshus.

Kontakt

lantmateri@motala.se

Frågor och svar

Så här arbetar vi med en lantmäteriförrättning:

Ansökan

Du fyller i och undertecknar en ansökan tillsammans med övriga berörda fastighetsägare(ej vid klyvning). Ägs fastigheten av ett dödsbo ska alla dödsbodelägare skriva under.

I ansökan beskriver du vad du önskar få utfört och anger vilka fastigheter som berörs.

Bifoga handlingar som är av betydelse för ärendet; köpehandlingar, överenskommelser, servitutsavtal, bouppteckning, kartor med mera.

Köpehandlingar och överenskommelser ska vara i original eller bestyrkta kopior.

Vid överlåtelse av del av fastighet genom köp, byte eller gåva ska ansökan lämnas senast inom sex månader från överlåtelsedagen, annars blir överlåtelsen ogiltig.

Du ansöker genom blankett eller e-tjänst (e-tjänst kommer).

Utredning

Vi utreder om det går att genomföra åtgärden enligt gällande lagstiftning. Åtgärden ska också stämma överens med de planer och bestämmelser som gäller.

Vi kontrollerar om det finns servitut och nyttjanderätter som påverkas och använder vårt förrättningsarkiv för att utreda gamla gränser med mera.

Under förrättningens gång samråder vi med andra myndigheter som berörs av ärendet angående bygglov, utfartsvägar, naturvårdsbestämmelser och så vidare.

Vi bevakar också kreditgivares intressen och behöver ibland ett godkännande från dessa för att genomföra förrättningen.

Fältarbete

Vi åker ut till fastigheten och markerar nya gränser på marken med järnrör eller liknande om det behövs.

Samtidigt mäts andra detaljer in, som till exempel hus, vägar och staket. Av detta skapar vi sedan en förrättningskarta. Vi kontaktar dig och bokar in tid för fältarbete om detta behövs. Känner du till var äldre gränsmarkeringar finns på marken kan du peka ut dessa för att fältarbetet ska gå smidigare.

Sammanträde

Vi kallar samtliga sakägare för att diskutera frågor eller klargöra vad olika beslut eller åtgärder innebär. Lantmätaren är helt opartisk och företräder inte det allmänna i form av stat eller kommun. I de flesta ärenden hålls inget formellt sammanträde då sakägarna är överens genom avtal eller överenskommelse.

Beslut

I förrättningen fattar vi olika beslut. Dessa redovisar vi i protokoll tillsammans med en redogörelse för ärendet.

Om du ska betala ersättning redovisar vi detta i ett ersättningsbeslut och när mark byter ägare eller om en ledningsrätt skapas fattar vi ett beslut om tidpunkt för tillträde.

När alla arbetsuppgifter i ärendet är klara avslutar vi förrättningen genom ett avslutningsbeslut. Du får då ett skriftligt meddelande om detta. Om du är missnöjd med något beslut har du rätt att överklaga detta.

Betalning

När vi avslutar förrättningen skickar vi en räkning till dig. Denna ska du betala inom 30 dagar från fakturadatum. Alla förrättningstjänster är momsfria.

Registrering

Efter överklagandetiden registrerar vi förrättningen om ingen överklagat. Detta görs genom att vi för in uppgifter i fastighetsregistret och tillhörande registerkarta. Nybildade fastigheter får sina nya fastighetsbeteckningar och du kan söka lagfart.

Handlingar/Akt

När registreringen är klar får du förrättningskarta, beskrivning, protokoll och eventuella bilagor som hör till ärendet.

Lagfart

När en ny fastighet bildas genom avstyckning ansöker den nya ägaren om lagfart. Lagfartansökan görs hos Statliga lantmäteriet.

När du ansöker om lagfart behöver du ett värdeintyg på fastigheten.

Överklagandetid

Överklagandetiden är fyra veckor från att förrättningen avslutades eller ställdes in ifall den inte gick att genomföra.

Berörda sakägare, plan- och miljönämnd och i vissa fall länsstyrelsen har rätt att överklaga besluten.

Överklagar gör du skriftligen hos Mark- och miljödomstolen, men överklagandeskriften lämnas in till oss på lantmäterimyndigheten. Adressen står på underrättelsen som du får av oss när förrättningen är avslutad.

Överklagandetiden kan avtalas bort genom att alla berörda sakägare skriver under en godkännandeblankett, som kan erhållas av förrättningslantmätaren.

Fast grundbelopp tas ut på alla inkomna ansökningar om lantmäteriförrättning

Från den 1 januari 2019 tar lantmäterimyndigheten ut en administrativ kostnad för varje inskickad ansökan, oavsett ärendets utgång. Den administrativa kostnaden består av ett grundbelopp och när flera fastigheter berörs även ett tilläggsbelopp:

Grundbelopp (1-2 berörda fastigheter)  3 400 kronor.

Tilläggsbelopp (3-5 berörda fastigheter) + 2 400 kronor.

Tilläggsbelopp (6 > berörda fastigheter)  + 5 000 kronor.

Fast pris

Ni som sakägare kan, när det är möjligt, erbjudas en överenskommelse om fast pris vid standardförrättning.

Prisexempel

Avstyckning

Nybildande av fastighet av normal beskaffenhet för bostadsändamål (enklare avstyckning utan servitut, gemensamhetsanläggning med mera) inklusive fältarbete, kostnad från 37 000 kronor.

Fastighetsreglering

Marköverföring mellan två fastigheter, där överförd areal är mindre än 5 000 kvadratmeter och där fältarbete är inkluderat, kostnad från 37 000 kronor.

Löpande räkning

Om ni inte önskar fast pris så kommer förrättningskostnaden att baseras på antal nedlagda timmar. Timpriser (priserna gäller från och med den 1 januari 2018).
Beredande lantmätare: 1 150  kronor/timme.
Beslutande lantmätare: 1 420 kronor/timme.
Senior- och specialistlantmätare: 1 700 kronor/timme.

Inställd förrättning

Ibland kan förhinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Det kan exempelvis handla om en fastighets lämplighet eller andra juridiska förhinder. Då debiteras den nedlagda arbetstiden som har utförts.

Betalning

Normalt faktureras förrättningskostnaden efter att förrättningen har avslutats. I vissa fall kan deldebitering komma att användas (större förrättningar med längre handläggningstid). Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum, moms tillkommer inte.

I en anläggningsförrättning bildas gemensamhetsanläggning när flera fastigheter behöver använda en anläggning, till exempel väg, parkering, vatten- och avloppsanläggning gemensamt. Det bestäms hur anläggningen ska utformas och skötas och hur kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna.

Rätt för ägare av allmännyttiga ledningar att dra fram ledningar (exempelvis el, tele, vatten) över annans fastighet. Skapas i en ledningsrättsförrättning.

Rätt för en person att nyttja någons fastighet för visst ändamål, exempelvis för jakt. Till skillnad från servitut, som är mellan fastighet och fastighet, är alltså en nyttjanderätt mellan person och fastighet. Skriftligt avtal är att rekommendera för eventuell tvists skull. Nyttjanderätten kan skrivas in i fastighetsregistret och kommer då synas på den belastade fastigheten. Observera att en nyttjanderätt är tidsbegränsad. Avtalsnyttjanderätter handläggs inte av lantmäterimyndigheten i Motala kommun. Kontakt tas med Statliga Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen.

Servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet på visst bestämt sätt, t.ex. att använda en väg, ta vatten i en brunn eller anlägga en avloppsanordning. Rättigheten är knuten till en fastighet och inte till dig som fastighetsägare.

  • Officialservitut bildas genom ett beslut hos en myndighet, vanligen hos oss på lantmäterimyndigheten. Det är vanligt att officialservitut bildas i samband med någon annan åtgärd, till exempel avstyckning, då rätt till väg, avlopp, vattenledning, parkering och så vidare, inte alltid kan lösas inom den egna fastigheten. De flesta officialservitut finns redovisade i fastighetsregistret samt på registerkartan.
  • Avtalsservitut är när du som fastighetsägare och exempelvis ägaren till grannfastigheten ingått ett privat avtal fastigheter emellan. Skriftligt avtal är att rekommendera för eventuell tvists skull. Vill du offentliggöra avtalet gentemot övriga grannar, framtida köpare, myndigheter, företag med flera kan du vända dig till  Statliga Lantmäteriet, fastighetsinskrivning. Avtalet kommer då att synas i fastighetsregistret på fastigheterna.
    Lantmäterimyndigheten i Motala kommun handlägger inte avtalsservitut.

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad. Dessutom innehåller registret information om adresser, byggnader och fastighetstaxering.

Fastighetsregistret innehåller samtliga fastigheter. Här kan man exempelvis  se hur stor en fastighet är eller om det finns några så kallade servitut på fastigheten. Uppgifterna i fastighetsregistret är uppdelade i tre delar:

Allmän del

Den allmänna delen av fastighetsregistret innehåller uppgifter om en fastighets beteckning, areal, lantmäteriåtgärder, andel i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, gällande planer och bestämmelser med mera.

Taxeringsdel

Taxeringsdelen innehåller uppgifter om en fastighets taxeringsvärde. Skatteverket ansvarar för denna del i fastighetsregistret.

Inskrivningsdel

Inskrivningsdelen innehåller uppgifter om fastighetsägare, inteckningar och avtalsrättigheter. Fastighetsinskrivningen på statliga Lantmäteriet ansvarar för och ajourhåller denna del i fastighetsregistret.

Till fastighetsregistret

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej