Motala köping

Fastigheter och lantmäteri

På de här sidorna hittar du information om vad lantmäteriverksamheten erbjuder dig som har intresse eller behov av kartor, adresser, geodata, fastighetsbildning, flygfoto eller mätningstjänster.

Kartor över Motala

Hitta till exempel skolor, bibliotek, cykelbanor, återvinningsstationer, detaljplaner, bygglov eller tomter. Eller varför inte titta på historiska kartor över Motala?

Till Motala kommuns kartor

Vanliga frågor om fastigheter

Information om fastigheter finns i fastighetsregistret. Där kan man se exempelvis vem som äger en fastighet, hur stor den är och om det finns några servitut som belastar fastigheten.

Du kan logga in med e-legitimation och få information om en fastighet som du själv äger.

Om du som privatperson vill ha information om andra fastigheter är du välkommen att kontakta lantmäterimyndigheten på lantmateri@motala.se.

Läs mer om fastighetsregistret hos den statliga lantmäterimyndigheten.

Fastighetsindelningen i kartan är dagsaktuell, men fastighetsgränserna har kommit till under en lång tidsepok och är framställda med vitt skilda metoder. De gränser som syns i kartan har därför stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel på tiotals meter.

Lägst kvalitet förekommer normalt inom landsbygdsområden. Detta beror på att fastighetskartan i många av dessa områden har framställts från analoga kartor med varierande kvalitet. Du kan alltså inte alltid lita på att fastighetsgränserna i den digitala fastighetskartan är korrekta. Enligt gällande lag är det gränsmärket på marken som gäller.

Kostnaden för en lantmäteriförrättning är samma i hela landet. Lantmäterimyndigheten tar ut en administrativ avgift för varje inskickad ansökan, oavsett ärendets utgång. Den administrativa kostnaden består av ett grundbelopp och när flera fastigheter berörs även ett tilläggsbelopp:

  • Grundbelopp (1-2 berörda fastigheter)  3 400 kronor.
  • Tilläggsbelopp (3-5 berörda fastigheter) + 2 400 kronor.
  • Tilläggsbelopp (6 > berörda fastigheter)  + 5 000 kronor.

Ni som sakägare kan, när det är möjligt, erbjudas en överenskommelse om fast pris vid standardförrättning.

Om ni inte önskar fast pris så kommer förrättningskostnaden att baseras på antal nedlagda timmar. Timpriser (priserna gäller från och med den 1 januari 2018).

  • Beredande lantmätare: 1 150  kronor/timme.
  • Beslutande lantmätare: 1 420 kronor/timme.
  • Senior- och specialistlantmätare: 1 700 kronor/timme.

Ibland kan en förrättning som sökts inte genomföras av olika anledningar. Det kan exempelvis handla om en fastighets lämplighet eller andra juridiska hinder. Då debiteras den nedlagda arbetstiden som har utförts.

Prisexempel

Avstyckning

Nybildande av fastighet av normal beskaffenhet för bostadsändamål.

Kostnad från 37 000 kronor.

Fastighetsreglering

Marköverföring mellan två fastigheter, där överförd areal är mindre än 5 000 kvadratmeter.

Kostnad från 37 000 kronor.

Här kan du läsa mer om taxan.

Det är omöjligt att svara på hur lång tid en lantmäteriförrättning tar. Det beror på hur komplicerat ärendet är och vilket underlag som finns. Om du vill ha en uppskattning av hur lång tid ditt ärende kan förväntas ta, kontakta lantmäterimyndigheten på lantmateri@motala.se.

Nej, det är kommunen som beslutar om adresser och för in dem i fastighetsregistret. Det räcker inte med att sätta upp en skylt för att en adress ska bli gällande.

Läs mer om adresser och namnsättning.

I en anläggningsförrättning bildas gemensamhetsanläggning när flera fastigheter behöver använda en anläggning, till exempel väg, parkering, vatten- och avloppsanläggning gemensamt. Det bestäms hur anläggningen ska utformas och skötas och hur kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna.