Om du vill bygga nytt, om eller till måste du ansöka hos oss på kommunen om bygglov. Förutsättningarna att beviljas bygglov är olika beroende om din fastighet är belägen inom planlagt område eller inte.

Bygglov är ett skriftligt tillstånd att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar. Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver bygglov. Bygglov krävs dessutom för att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (till exempel upplag, plank, murar och skyltar). Att ställa upp till exempel containrar, tält och husvagnar för en längre tid kan också kräva bygglov.

Olika förutsättningar gäller för om bygglov ska kunna bifalls. Förutsättningar beror på om området där du vill bygga har en detaljplan, områdesbestämmelser eller ligger utanför detaljplanelagt område. Dessutom måste de krav som ställs i plan- och bygglagen (PBL) uppfyllas för att kommunen ska kunna ge bygglov.

Handlingar vid bygglovansökan

När du söker bygglov måste du bifoga ritningar och andra handlingar. Kraven varierar beroende på vilken typ av åtgärd bygglovet gäller. Gemensamt för alla handlingar är att de måste uppfylla vissa kvalitetskrav. Ett korrekt underlag spar tid såväl för den sökande som för bygglovenheten vid prövningen. En ofullständig ansökan måste alltid kompletteras av den sökande innan handläggning av ärendet kan påbörjas. Ansökan ska vara underskriven av byggherren.
Blankett för ansökan om bygglov.

Fackmässigt utförda ritningar

Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda, kopierade med svart på vitt, enfärgat papper och nedvikta till A4-format. Ange skala och fastighetsbeteckning. Om ansökan gäller ändring av befintlig byggnad eller tillbyggnad ska det tydligt markeras på ritningen vilken del av byggnaden som berörs. Olika ritningar, till exempel plan-, fasad- och sektionsritningar måste stämma överens.

Exempel på ritningar till några vanligt förekommande ärenden

Ny- och tillbyggnad

  • Situationsplan (tomtkarta) som ska grundas på nybyggnadskarta, skala 1:400. Rita in byggnaden på kartan och måttsätt byggnadens yttermått samt avstånd till tomtgräns. När det gäller nybyggnad ska även byggnadens sockelhöjd och blivande markhöjder anges. Du kan beställa kartutdrag hos lantmäteriet.
  • Fasadritningar i skala 1:100 med mått.
  • Planritning i skala 1:100 med mått.

Ny- och tillbyggnad av småhus eller komplementbyggnad (t.ex. förråd, carport m.m.)

  • Situationsplan som kan grundas på kartutdrag eller nybyggnadskarta, skala 1:400. Rita in var på tomten och var i byggnaden åtgärden ska utföras. Du kan beställa kartutdrag hos lantmäteriet.
  • Fasadritningar i skala 1:100 med mått.
  • Planritning i skala 1:100 med mått.

Ändrat användingssätt

  • Planritning samt eventuellt sektioner i skala 1:100 med mått.
  • I många fall krävs även en situationsplan där du redovisar hur förändringen påverkar angöring och parkering på fastigheten.

Kontrollplan och kontrollansvarig

Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar. Kontrollplanen tas ofta fram tillsammans med en kontrollansvarig (KA). KA ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. KA ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

KA ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. KA ska dessutom vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.
Blankett för anmälan av kontrollansvarig.

Läs mer om olika lov- och anmälningspliktiga åtgärder

Kontakt

Välkommen att kontakta bygglovsenheten eller boka tid med en handläggare för rådgivning:
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider bygglovsexpeditionen:
Måndag – torsdag: 10:00 – 11:45 samt 13:30 – 14:30.
Fredagar samt dag före helgdag: 10:00 – 11:45.

Ansök om bygglov.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej