Läs mer om marklov, att riva, rivningslov och skyltar.

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs normalt marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. En ändring av markens höjdläge mer än en halv meter (0,5 meter) bedöms som en avsevärd förändring och kräver alltid marklov. Det krävs dock inte marklov för att höja eller sänka markytan till en nivå som har angetts i detaljplanen. Inom vissa planområden krävs marklov för trädfällning eller skogsplantering. Schaktning och fyllning som utgör led i byggnadsarbeten kräver inte marklov, om de prövas i bygglovsärendet.

Handlingar vid ansökan om marklov

Befintlig och ny marknivå ska redovisas i sektioner på situationsplan. Kan grundas på kartutdrag eller nybyggnadskarta. Skala och mått ska anges.

Blankett  för ansökan om marklov.

Rivningslov

Rivningslov krävs för rivning av byggnad eller del av byggnad som ligger inom detaljplanelagt område, eller där krav på rivningslov införts i områdesbestämmelser. Rivningslov behövs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Kommunen får dock besluta att rivningslov krävs även för sådana rivningar genom detaljplan eller områdesbestämmelser. Ansökan måste lämnas in även om endast en mindre del av byggnaden skall rivas. För rivningsåtgärder som inte kräver lov kan det istället krävas en anmälan. Läs mer under anmälan och teknisk kontroll.

Handlingar vid ansökan om rivningslov

  • Situationsplan med markering av den eller de byggnader som ska rivas. Kan grundas på kartutdrag eller nybyggnadskarta. Skala och mått ska anges.
  • Byggnadsritning vid behov. Om del av byggnad ska rivas ska rivningsgränsen klart framgå på ritningen.

Skyltar

Bygglov krävs för skyltar i områden med detaljplan. Utanför detaljplanelagt område krävs tillstånd från länsstyrelsen. Skyltar ska enligt plan- och bygglagen placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Därtill får placering och utformning av skyltar inte ske så det kan medföra fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Är du tveksam till om ditt förslag är genomförbart, kan du vid en tidig kontakt med bygglovsenheten få kostnadsfria råd.

Handlingar vi ansökan om bygglov för skyltar

  • Rita in skyltens placering på situationsplan som grundas på kartutdrag eller nybyggnadskarta. Skala och mått ska anges.
  • Fasadritning eller fotomontage som visar skyltens placering. Mått ska anges.

Kontakt

Välkommen att kontakta bygglovsenheten eller boka tid med en handläggare för rådgivning:
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider bygglovsexpeditionen:
Måndag – torsdag: 10:00 – 11:45 samt 13:30 – 14:30.
Fredagar samt dag före helgdag: 10:00 – 11:45.

Ansök om bygglov.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej