Tillbyggnad, 15 kvadratmeter eller mindre

Det krävs oftast inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på högst 15 m² bruttoarea på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad. I de flesta fall räcker det då med en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga. Du kan bygga till i flera plan men det är den sammanlagda bruttoarean som får vara högst 15 m².

En tillbyggnad definieras som en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym oavsett i vilken riktning det sker. Det betyder att en volymökning uppåt, åt någon sida eller nedåt räknas som en tillbyggnad.

Om du bor på landet, utanför sammanhållen bebyggelse, behöver du varken söka bygglov eller göra en anmälan så länge du inte påverkar bärande konstruktion eller drar in vatten eller avlopp i den tillbyggda delen. Tillbyggnader på andra byggnader än en- och tvåbostadshus kräver alltid bygglov oavsett tillbyggnadens area.

Med bruttoarea avses den mätvärda arean av en våning, våningsplan eller ett entresolplan. Man räknar alltså in alla våningar och våningsplan i en byggnad, även källare. En bruttoarea ska ha tak och omslutande väggar.

Behöver jag söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov om:

  • tillbyggnaden ska utföras på annan byggnad än ett en- och tvåbostadshus, oavsett area.
  • tillbyggnaden är större än 15 m² bruttoarea
  • tillbyggnaden inte uppfyller något annat av kriterierna för attefallstillbyggnad.

Du behöver du göra en anmälan om:

  • om tillbyggnaden ska utföras på ett en- eller tvåbostadshus är högst 15 m² och uppfyller kriterierna för attefallstillbyggnad.

Du behöver inte söka bygglov eller anmälan för att:

  • utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse göra en tillbyggnad om max 50 procent av befintlig byggnadsarea, dock max 30 m² och vid ett tillfälle.

Vad gäller för att bygga där du bor?

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej