Här kan du läsa mer om de särskilda bestämmelser som finns för en- och tvåfamiljshus, villor, även så kallade "Attefallsåtgärder".

Bygglov krävs inte inom detaljplanelagt område för att:

 • Måla om fasaden, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om byggnadens eller områdets karaktär därigenom inte ändras avsevärt. Om du är osäker kontakta bygglovenheten.
 • Med mur eller plank anordna skyddande uteplatser i anslutning till bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter, inte sträcka sig mer än 3,5 meter från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter*.
 • Anordna skärmtak över uteplatser, balkonger eller entréer, om skärmtakens totala yta inte är större än 15 m² och inte sträcker sig närmare tomtgräns än 4,5 meter*.
 • Uppföra komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean får inte vara större än 15 m². Taknockshöjden får inte översiga 3 meter. Boden får inte placeras närmare annan fastighet eller tomt än 4,5 meter*. Kraven i 2 och 3 kapitlen PBL gäller. Likaså kraven om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk och därmed tillämpliga delar av Boverkets byggregler. ”Friggebodsrätten” begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde.

Utanför detaljplan eller sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för att:

 • Göra mindre tillbyggnader, om byggnaden placeras minst 4,5 meter* från tomtgräns. (Kommunens tolkning av mindre tillbyggnad = högst 30 m² dock högst 50 % av befintlig byggnad).
 • Uppföra komplementbyggnader. (Komplementbyggnad = uthus, garage eller dylikt som är avsevärt mindre än huvudbyggnaden) om byggnaden placeras minst 4,5 meter* från tomtgräns.

Sammanhållen bebyggelse innebär ”minst tre byggnader på tomter som gränsar till varandra eller avskiljs endast av en väg, gata eller parkmark”.

2014 infördes nya bygglovbefriade åtgärder

Åtgärderna får göras utan bygglov men det krävs ändå en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden, och åtgärderna får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked.

De nya åtgärderna är:

 • Uppföra ett komplementbostadshus / komplementbyggnad på högst 25 m2
 • Tillbyggnad på högst 15 m2
 • Inreda ytterligare en bostad i enbostadshus
 • Uppföra två mindre takkupor

Blankett för anmälan av lovfria åtgärder.
Blankett för teknisk beskrivning.
Blankett för grannemedgivande.

Kontroll av samhällskrav

Du kommer att kallas av bygglovenheten till ett tekniskt samråd. Vid mycket enkla ärenden kan det tekniska samrådet hållas per telefon eller i vissa fall helt uteslutas. Inför det tekniska samrådet ska byggherren skicka in ett förslag till kontrollplan. Vid det tekniska samrådet ska den du valt som kontrollansvarig för åtgärden närvara. En kontrollansvarig krävs i de flesta fall, och denne ska övervaka kontrollen av att samhällets krav uppfylls. Kontrollen ska i första hand utföras genom dokumenterad egenkontroll. Under bygget ska den kontrollsvarige se till att kontrollplanen följs och att begärda handlingar skickas in till byggnadsnämnden. När alla handlingar sänts in utfärdar nämnden ett slutbesked.

Kontakt

Välkommen att kontakta bygglovsenheten eller boka tid med en handläggare för rådgivning:
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider bygglovsexpeditionen:
Måndag – torsdag: 10:00 – 11:45 samt 13:30 – 14:30.
Fredagar samt dag före helgdag: 10:00 – 11:45.

Ansök om bygglov.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej