Här kan du läsa mer om de särskilda bestämmelser som finns för en- och tvåfamiljshus, villor.

Bygglov krävs inte inom detaljplanelagt område för att:

  • Måla om fasaden, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om byggnadens eller områdets karaktär därigenom inte ändras avsevärt. Om du är osäker kontakta bygglovenheten.
  • Med mur eller plank anordna skyddande uteplatser i anslutning till bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter, inte sträcka sig mer än 3,5 meter från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter*.
  • Anordna skärmtak över uteplatser, balkonger eller entréer, om skärmtakens totala yta inte är större än 15 m² och inte sträcker sig närmare tomtgräns än 4,5 meter*.
  • Uppföra komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean får inte vara större än 15 m². Taknockshöjden får inte översiga 3 meter. Boden får inte placeras närmare annan fastighet eller tomt än 4,5 meter*. Kraven i 2 och 3 kapitlen PBL gäller. Likaså kraven om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk och därmed tillämpliga delar av Boverkets byggregler. ”Friggebodsrätten” begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde.

Utanför detaljplan eller sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för att:

  • Göra mindre tillbyggnader, om byggnaden placeras minst 4,5 meter* från tomtgräns. (Kommunens tolkning av mindre tillbyggnad = högst 30 m² dock högst 50 % av befintlig byggnad).
  • Uppföra komplementbyggnader. (Komplementbyggnad = uthus, garage eller dylikt som är avsevärt mindre än huvudbyggnaden) om byggnaden placeras minst 4,5 meter* från tomtgräns.

Sammanhållen bebyggelse innebär ”minst tre byggnader på tomter som gränsar till varandra eller avskiljs endast av en väg, gata eller parkmark”.

Kontakt

Välkommen att kontakta bygglovsenheten eller boka tid med en handläggare för rådgivning:
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider bygglovsexpeditionen:
Måndag – torsdag: 10:00 – 11:45 samt 13:30 – 14:30.
Fredagar samt dag före helgdag: 10:00 – 11:45.

Ansök om bygglov