Bygglovsprocessen – hur går det till?

När du ansöker om lov eller lämnar in en anmälan är det plan- och bygglagen som styr hur vi hanterar din ansökan. Här kan du läsa mer om hur processen för bygglov går till.

Har du bestämt dig för att bygga till ditt hus, eller kanske riva ett förråd. Det är åtgärder som ofta kräver lov för att få utföra. Att schakta mark på din tomt är ett annat projekt som kan kräva ett lovbesked.

Det är inte bara när du bygger nytt hus som du behöver ansöka om lov, det krävs ofta även vid tillbyggnader, ändringar, rivningar och markarbeten av större omfattning. Bor du ute på landet och således utanför planlagt område och vill bygga nytt är det ofta bra att söka ett förhandsbesked för att kunna planera ditt bygge i lugn och ro. Genom ett villkorsbesked får du veta om åtgärden kommer att omfattas av särskilda följdvillkor. Det vanligaste är dock att man söker lov med detsamma.

Sök i god tid

Det är viktigt att du inte väntar för länge med att lämna in din lovansökan. Det kan ibland ta ganska lång tid att få sitt lov. Du får ett beslut om lov inom tio veckor efter att du har lämnat in en fullständig ansökan till bygglovenheten. Din ansökan är komplett när bygglovenheten har fått alla handlingar för att kunna pröva ditt ärende.

Det kostar att söka lov

För vårt arbete med ansökan om lov  (och förhandsbesked) måste du betala en avgift till oss. Hur stor avgiften är kan variera från kommun till kommun, men vi får inte ta ut mer i avgift än vad det kostar oss att hantera ditt ärende. Läs mer om våra avgifter och taxor här.

Så går det till att söka bygglov

Kommunen ska besluta om din ansökan om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Under den processen går din ansökan igenom ett antal steg som plan- och bygglagen ställer krav på. Du kan själv påverka handläggningstiden genom att lämna in korrekta handlingar och fackmässigt utförda ritningar från början. Var ute i god tid! Många använder sin sommarsemester till att bygga, vilket gör att våren är den period som flest ansökningar kommer in till bygglovenheten. De ansökningar som kommer in under våren och försommaren – senare delen av april samt maj och juni – får oftast en längre handläggningstid. Dessutom gör förstås semesterperioden att handläggningen kan ta längre tid. Även samhällsbyggnadsnämnden, som fattar beslut, har sommaruppehåll.

Förhandsbesked och villkorsbesked

Utanför detaljplanelagt område och samlad bebyggelse är det mer osäkert vad som får och inte får byggas, därför kan det vara bra att ansöka om förhandsbesked innan man söker bygglov. Läs om förhandsbesked. Den som ska vidta en bygglovspliktig åtgärd kan begära besked för att få veta om åtgärden kommer att omfattas av särskilda följdvillkor för att uppfylla de så kallade utformningskraven i plan- och bygglagen. Läs om villkorsbesked.

Det här sker under handläggningen

När ett ärende kommer in till bygglovenheten ska det först registreras. Därefter kontrolleras att inga uppgifter saknas på ansökningsblanketten. Om uppgifter såsom person- eller organisationsnummer saknas eller fullmakt inte finns med måste dessa uppgifter begäras in innan ärendet kan behandlas. Därefter granskas ansökan av våra handläggare som prövar om förutsättningarna finns för bifall. Det som prövas är om den föreslagna åtgärden överensstämmer med plan- och bygglagen och gällande detaljplanebestämmelser. Dessutom ska hänsyn tas till bland annat omgivningspåverkan, kulturvärden, stadsbild och grannar. En del fastigheter berörs istället för detaljplan av en fastighetsplan eller områdesbestämmelser. Finns inget av dessa gäller kommunens översiktplan. Om handläggaren bedömer att inkomna ritningar inte är tillräckliga för att fatta beslut, har denne rätt att kräva in bättre ritningar. Observera att din handläggningstid inte startar förrän dina hanligar bedömts som kompletta. Då skickas ett mottagningsbevis ut som meddelar detta. Läs mer om handläggning av ansökan om bygglov.

Ibland krävs yttrande eller remiss

Avviker projektet från gällande detaljplan gör bygglovenheten en prövning om avvikelsen kan godtas. Därefter ska berörda grannar höras genom att yttrande inhämtas. Även andra myndigheter och kommunala instanser kan behöva remitteras. Det innebär att, även om en avvikelse kan godtas, tar ärendet längre tid än om det följer gällande bestämmelser.

Beslut

Om de föreslagna åtgärderna kan betraktas som förenliga med gällande detaljplan och ingen granne har något att invända kan handläggaren oftast själv ge bifall. Innebär förslaget en mindre avvikelse och någon granne eller remissinstans är emot förslaget eller om förslaget bedöms strida mot detaljplanen, kommer handläggaren att skriva ett förslag till beslut  till samhällsbyggnadsnämnden. Beslut som tas till samhällsbyggnadsnämnden tar därför lite mera tid att behandla.

För all handläggning av ärenden tar vi ut en kostnad enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige (det gäller givetvis inte rådgivning och allmänna frågor). Om ett förslag strider mot detaljplanen eller inte uppfyller kraven i plan- och bygglagen kan handläggaren föreslå att du får avslag på din ansökan. Du har ändå möjlighet att få ärendet prövat och kan överklaga ett sådant beslut. Tänk på att även ett avslag kostar pengar.

Startbesked

Innan du får påbörja byggnationen måste du ha ett startbesked. Ibland får du ett startbesked i samband med ditt bygglov. Men i mer omfattande projekt hålls först ett tekniskt samråd. Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då kan vi ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda så avslutar vi ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig. När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet, om du gör det kan vi  ta ut en byggsanktionsavgift.

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får ett så kallat interimistiskt slutbesked meddelas. I det beskedet beskriver vi i vilken om fattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Laga kraft

När vi beslutat om lov måste vi normalt delge beslutet till dig och de personer som haft invändningar. Vi på kommunen måste också kungöra beslutet i Post- och Inrikestidningar. Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikestidningar. När beslutet vunnit laga kraft kan det inte längre överklagas. Läs mer om ny-, om- och tillbyggnad.

Kontakt

Välkommen att kontakta bygglovsenheten eller boka tid med en handläggare för rådgivning:
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider bygglovsexpeditionen:
Måndag – torsdag: 10:00 – 11:45 samt 13:30 – 14:30.
Fredagar samt dag före helgdag: 10:00 – 11:45.

Läs mer om bygglov i vår interaktiva broschyr här

Ansök om bygglov.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej