Anmälan och teknisk kontroll

En åtgärd som är lovfri kan kräva att du ska göra en anmälan. Det kan exempelvis handla om rivning, ändring och tekniska installationer.

Lovfria åtgärder kan istället kräva att en anmälan görs. Är åtgärden anmälningspliktig får den inte påbörjas förrän anmälan är gjord och plan- och miljönämnden lämnat startbesked. Att påböja en åtgärd innan ett startbesked utfärdats är förenat med sanktionsavgift som beräknas efter byggnadens storlek och aktuellt prisbasbelopp. Om en åtgärd är lovpliktig räcker det med att lämna in en ansökan om lov och någon särskild anmälan behövs inte.

Anmälan krävs för:

  • Ändringar av en byggnads bärande delar eller när planlösning påverkas avsevärt.
  • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler eller ventilation.
  • Installera eller väsentligt ändra installationer för vatten eller avlopp i en byggnad eller på tomt.
  • Ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
  • Underhåll av byggnadsverk som omfattas av skyddsbestämmelser.
  • Rivning av vissa byggnader eller delar av byggnader som inte kräver lov.

Blankett för anmälan av åtgärderna ovan.

2014 infördes nya bygglovbefriade åtgärder

Åtgärderna får göras utan bygglov men det krävs ändå en anmälan till byggnadsnämnden, och åtgärderna får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked.

De nya åtgärderna är:

  • Uppföra ett komplementbostadshus / komplementbyggnad på högst 25 m2
  • Tillbyggnad på högst 15 m2
  • Inreda ytterligare en bostad i enbostadshus
  • Uppföra två mindre takkupor

Blankett för anmälan av lovfria åtgärder.
Blankett för teknisk beskrivning.
Blankett för grannemedgivande.

Kontroll av samhällskrav

Du kommer att kallas av bygglovenheten till ett tekniskt samråd. Vid mycket enkla ärenden kan det tekniska samrådet hållas per telefon eller i vissa fall helt uteslutas. Inför det tekniska samrådet ska byggherren skicka in ett förslag till kontrollplan. Vid det tekniska samrådet ska den du valt som kontrollansvarig för åtgärden närvara. En kontrollansvarig krävs i de flesta fall, och denne ska övervaka kontrollen av att samhällets krav uppfylls. Kontrollen ska i första hand utföras genom dokumenterad egenkontroll. Under bygget ska den kontrollsvarige se till att kontrollplanen följs och att begärda handlingar skickas in till byggnadsnämnden. När alla handlingar sänts in utfärdar nämnden ett slutbesked.

Kontakt

Är du osäker om den åtgärd du tänkt utföra kräver lov eller är anmälningspliktig?
Välkommen att kontakta bygglovsenheten eller boka tid med en handläggare för rådgivning:
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider bygglovsexpeditionen:
Måndag – torsdag: 10:00 – 11:45 samt 13:30 – 14:30.
Fredagar samt dag före helgdag: 10:00 – 11:45.