Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll, så kallad OVK, ska ske innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången. Därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. Intervallerna är olika beroende på typ av byggnad och typ av ventilationssystem.

Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning. Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk,skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industribyggnader samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. Om det finns kontors- och personalutrymmen i en industribyggnad ska ventilationssystem som betjänar sådana utrymmen funktionskontrolleras.

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelser i plan- och byggförordningen. Ägaren till byggnaden är enligt förordningen skyldig att låta besiktiga sin ventilationsanläggning och snarast möjligt avhjälpa brister som kommit fram vid besiktningen. Endast certifierad sakkunnig funktionskontrollant får utföra denna besiktning. Funktionskontrollanten upprättar protokoll samt utfärdar ett intyg över utförd funktionskontroll. Protokoll lämnas till byggnadens ägare, och en kopia skickas till samhällsbyggnadsnämnden. Byggnadens ägare ansvarar för att intyget anslås på väl synlig plats i byggnaden

Intervaller för återkommande besiktning

Återkommande besiktning ska utföras med de intervall som anges nedan:

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande, oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation:
  Besiktningsintervall 3 år.
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX och S-ventilation:
  Besiktningsintervall 6 år.
 • En- och tvåbostadshus med FT-, FTX- och FX-system.
  Besiktning enbart när anläggningen tas i bruk första gången.

Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånluft- och tilluftflödena är fläktstyrda. Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftflödet är fläktstyrt.  Med S-ventilation avses självdragsventilation. Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning. I besiktningsprotokollet ska noteras uppgifter för beräkning av byggnadens energiförbrukning såsom:

 • Luftflöde vid olika driftfall.
 • Drifttider.
 • Installerad eleffekt för fläktmotorer mm.
 • Möjliga energibesparande åtgärder.

Mer information om OVK finns på Boverkets hemsida

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej