Elda avfall och ris

Om du har skräp från garaget, hushållet eller en verksamhet som du vill göra dig av med - tänk på att du inte får elda upp det - varken i tunna, kamin eller i en hög på marken! Du får aldrig elda så att någon störs av eldningen.

Det är förbjudet för både företag och privatpersoner att elda avfall på egen hand utan tillstånd. Även till exempel trä, kartong och papper räknas som avfall och får inte eldas, trots att de i sig inte är skadliga för miljön.

Kommunen har ett hämtningsmonopol på hushållsavfall. Det innebär att du som enskild inte själv får ta hand om ditt avfall om  du inte först gör en anmälan. Det förutsätter dock att du kan bevisa att det inte påverkar människors hälsa eller miljön negativt.

Miljö- och hälsoeffekter

Beroende på vilka typer av avfall som eldas frigörs olika typer av farliga ämnen som exempelvis kan vara cancerframkallande, försämra immunförsvaret, skada njurar och nervsystem eller leda till sjukdom.

Eldningen kan även ha negativ påverkan på vår miljö genom att bidra till exempelvis försurning av våra vattendrag. Avfall får därför endast eldas i anläggningar med tillräcklig rening.

Elda trädgårdsavfall

Att elda avfall hemma är förbjudet och kan i värsta fall leda till en åtalsanmälan. Det enda undantaget är så kallat trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall är till exempel ris, kvistar, häckklipp, blomblad, grenar, löv, gräsklipp, blast, halm, mossa och bark. Det som vi kan odla och äta i trädgården definieras som hushållsavfall.

Du får bara elda trädgårdsavfall på ett sådant sätt att det inte medför skada på människors hälsa eller miljön. Det händer ofta att trädgårdsavfall ger illaluktande rök, så prata alltid med grannar först! Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Dispens från eldningsförbud

Ett eldningsförbud råder i kommunen under perioden 1 maj till 1 september inom detaljplanelagt område. För att få elda trädgårdsavfall under den tiden krävs dispens av samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan om dispens ska vara skriftlig och komma in i god tid innan du tänkt att elda. Att söka dispens är förenat med en avgift. Det ges bara när det finns särskilda skäl.

Andra sätt att bli av med trädgårdsavfall

Kompostera

Trädgårdsavfallet är en värdefull resurs för att förbättra jorden i våra trädgårdar. Istället för att köra bort värdefulla mullämnen till förbränning och sen köpa dyra jordförbättringsmedel kan vi istället återföra mycket av det vi för bort från våra trädgårdar.

Lämna på återvinningscentral

På återvinningscentralerna i Motala (Tuddarp) och Borensberg får hushåll kostnadsfritt lämna alla typer av grovavfall.

Hämtning av trädgårdsavfall

Ett smidigt sätt att bli av med ris och grenar kan vara att abonnera på hämtning av trädgårdsavfall. Detta gäller boende inom tätort i Motala, Vadstena, Borensberg, Fornåsa, Österstad, Nykyrka, Klockrike och Fågelsta. Du får ett särskilt kärl som töms varannan vecka från april till november.

Beställ hämtning av grovavfall, budning

Vill du bli av med trädgårdsavfall vid enstaka tillfällen – beställ hämtning av grovavfall. Detta gäller även annat avfall som till exempel möbler, metallskrot och kylskåp. Motala kommun hämtar även din julgran gratis om du bor i tätort inom kommunen.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalken 15 kapitlet 5a § har avfallsinnehavaren ansvar att se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Vidare i 30 § står det att ”ingen får skräpa ned utomhus på en plats där allmänheten har tillträde eller insyn till”, detta gäller lika väl trädgårdsavfall som annat skräp.

I Avfallsförordningen (2011:927), 45 § står det att ”fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ner eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, skall anmäla detta till kommunen”.

I förordning (SFS 1998:942) om miljösanktionsavgifter ger vissa överträdelser av 45 § avfallsförordningen (2011:927) en miljösanktionsavgift på 1000 kronor.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej