Samråd – Detaljplan för Luxor 7 med flera, Motala kommun

Publicerad: 17 juni, 2020 kl 08:02

Samråd för detaljplan för Luxor 7 med flera pågår mellan den 22 juni 2020 till den 18 september 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya användningar av tidigare Luxorfabrikens byggnader som centrumverksamheter, detaljhandel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse, besöksanläggningar och skola.

Syftet med detaljplanen överensstämmer med inriktningen i översiktsplan för Motala kommun 2006 (ÖP 06).

Planen medger en expansion om 2000 m2 bruttoarea. Allmän platsmark planläggs in på Luxor 7 så att gångvägar kan anläggas längs Medevivägen och Luxorgatan.

Planområdet används idag för industribyggnader och kringanläggningar.

Vid planens utformning har bland annat hänsyn tagits till dagvatten, värdefulla träd, trafikbuller och trafikflöden.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den nya detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2020 att genomföra samråd enligt reglerna för standardförfarande.

Samrådstid

Samråd pågår mellan den 22 juni 2020 till den 18 september 2020.

Samrådstiden är förlängd med anledning av att samrådsmöte inte kan hållas på grund av rådande situation med smittspridning av coronaviruset/covid-19.

Under samrådstiden 22 juni 2020  – 18 september 2020 finns planförslaget, miljöbedömning samt utredningar tillgängliga i Kommunhusets foajé, Drottninggatan 2 och på Huvudbiblioteket, Repslagaregatan 1, Motala.

Läs mer